نکات مهم شورای حل اختلاف

نکات مهم شورای حل اختلاف

_ شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی غیر دادگستری است .

_ در شورای حل اختلاف بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین میگردد نه بهای اعلامی خواهان .

_ رسیدگی به دعوایی که خواسته آن وجه رایج نباشد بلکه سایر اموال باشد و تا دویست میلیون ریال تقویم شده باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است .

_ صدور دستور تخلیه و صدور حکم تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است مگر آن که موضوع متضمن حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد .

_ صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما اعتراض به گواهی حصر وراثت یا درخواست ابطال آن در صلاحیت محاکم عمومی است .

_ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد .

_ ادعای اعسار از تادیه محکوم به اگر شورا به اصل دعوی رسیدگی کرده در صلاحیت شورا است .

_ صلاحیت شورای حل اختلاف برای سازش فارغ از مبلغ ریالی پرونده و بهای خواسته است .

_ در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت ، هشت که قابل تعلیق است امکان ارجاع موضوع به شورا توسط مقام قضایی با موافقت طرفین ، برای میانجی گری وجود دارد و مدت میانجی گری حداکثر سه ماه و فقط برای یکبار قابل تمدید است .

_ امکان طرح دعوای اثبات ورشکستگی یا درخواست صدور حکم حجر یا حکم رشد در شورای حل اختلاف وجود ندارد .

_ اگر دعوای طاری در صلاحیت مراجع قضایی باشد شورای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت ، کل پرونده متشکل از اصلی و طاری را به مراجع قضایی ارجاع می کند .

_ امکان معرفی وکیل توسط طرفین در شورای حل اختلاف .

_ وکالت در شورای حل اختلاف نیازمند پروانه وکالت است .

_ امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط شورای حل اختلاف .

_ امکان تصحیح سهو قلم راسا یا به درخواست یکی از طرفین توسط قاضی شورای حل اختلاف .

_ هزینه اعتراض به آرای شورا در دادگاه عمومی معادل هزینه طرح دعوی در دادگاه عمومی است .

_ حکم غیابی در شورای حل اختلاف حکمی است که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده باشد چه ابلاغ واقعی شده باشد چه ابلاغ واقعی نشده باشد .