نکات مهمی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید مد نظر داشته باشیم

◾در صورت فوت فروشنده میتوان این دعوی را به طرفیت وراث مطرح کرد.

◾اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل کند.انتقال مال غیر محسوب می شود و امکان ابطال معامله دوم وجود دارد.

◾بهتر است قبل از طرح دعوی و انجام هر گونه اقدامی، خریدار اظهارنامه ای مبنی بر حضور فروشنده در تاریخ و محل مقرر در قرارداد بدهد.

◾اگر در قرارداد ذکری از زمان و مکان تنظیم سند به میان نیامده باشد ارسال اظهارنامه ضروری است.

◾خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد نظر دارای گواهی پایان کار و پروانه از شهرداری می باشد.

◾ملک باید سابقه ثبت داشته باشد.

◾میتوان جهت هر روز تأخیر در تنظیم سند از سوی فروشنده یا تأخیر در پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار مبلغی را به عنوان وجه التزام و خسارت قراردادی مشخص کرد که در این صورت فروشنده علاوه بر التزام به تنظیم سند ملزم و موظف به پرداخت خسارت قراردادی هم هست.