نکات مربوط به داوری

 • اهلیت برای ارجاع به داوری همان اهلیت لازم برای خود معامله یا خود موضوع داوری است و بسته به اینکه موضوع مالی یا غیر مالی باشد تفاوت دارد و در مالی رشد و بلوغ و عقل و در غیر مالی بلوغ و عقل لازم است
 • دعاوی راجع به محجورین به طور کلی از داوری ممنوع نیست اما ولی یا قیم محجورین اختیار انعقاد موافقت نامه ی داوری و تعیین داور را دارند.
 • تاجر ورشکسته نمی تواند دعاوی مالی خود را به داوری ارجاع دهد مدیر تصفیه یا اداره تصفیه
 • وکیل در صورت تصریح در وکالت نامه حق ارجاع به داوری و نصب داور را دارد
 • طرفین می توانند در مراحل بدوی، تجدیدنظر یا فرجام به ارجاع دعوی به داوری تراضی کنند
 • اگر دعوی در مرحله تجدیدنظر باشد و طرفین آن را به داوری ارجاع دهند داوران می توانند رایی بر خلاف رایی بدوی صادر کنند و رأی بدوی به موجب رای داوری نقض می شود
 • داور می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد
 • قضات بازنشسته از داوری ممنوع نیستند
 • اگر داور خود در موضوع تخصصی دارای دانش کافی باشد نیاز به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و می تواند خودش در آن خصوص اقدام به بررسی موضوع و کارشناسی کند!
 • در داوری جلب ثالث و ورود ثالث راه ندارد مگر آنکه شخص ثالث با طرفین اختلاف، نسبت به داوری توافق و تراضی کند
 • در نزد داوری انکار و تردید و ادعای جعل امکان پذیر است داور خود یا با استفاده از نظر کارشناس به اصالت سند رسیدگی می کند مگر آنکه با تعیین جاعل باشد و جاعل قابل تعقیب باشد (به علت مرور زمان یا فوت تعقیب موقوف نشده باشد) که در این مورد چون موضوع جنبه ی جزایی دارد داور نمی تواند رسیدگی کند و باید رسیدگی خود را تا ابلاغ رای نهایی در خصوص جعلیت سند متوقف کند
 • صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در داوری داخلی منتفی است اما در داوری بین المللی درخواست قرار تامین خواسته یا دستور موقت قبل یا حین رسیدگی در دادگاه امکان پذیر است. داور نیز می تواند به درخواست هر یک از طرفین در جریان رسیدگی دستور موقت صادر کند
 • رای داوری قابل اعتراض ثالث است بدون محدودیت زمانی
 • اعتراض به رای داور اثر انتقالی ندارد یعنی در صورت ابطال رای داور دادگاه وارد رسیدگی نمی شود و رسیدگی دادگاه به اصل موضوع نیاز به طرح دعوی دارد در رسیدگی به این اعتراض، جلب ثالث و ورود ثالث راه ندارد
 • اعتراض به رای داور اثر تعلیقی ندارد مگر دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رای داور را صادر می کند و دادگاه می تواند برای توقف اجرای رای داور در صورت لزوم از معترض تامین اخذ کند.