نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدرى ، غیر نافذ است نه باطل

نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۱/۹۲/۷

مورخ ۳۰/ ۶/ ۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضائیه

«نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری، غیرنافذ است (نه باطل) و تا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نگردد، آثار عقد صحیح را دارا است. مقررات ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر نموده، شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط کمال عقد است … و در صورتی که صفت باکره بودن به هرعلّتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی نمایند می توانند با توجه به ماده ۳۲ قانون ثبت احوال با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکال نمایند.»