نظر مشورتی دیوان عدالت اداری درباره ارائه دادخواست اعاده دادرسی بر روی برگه های عادی

نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۱۲‍۰۴۹‍۰/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۲/۱‍۰ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی

جناب آقای علائیان

معاون محترم توسعه و مدیریت منابع

باسلام واحترام؛

       بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۱۱۳۴۰۲/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ مدیرکل برنامه ریزی و بودجه دیوان عدالت اداری، متضمن طرح این سوال که: «در مواردی که دادخواست اعاده دادرسی از سوی شاکی بر روی برگه های عادی تقدیم دیوان می گردد نحوه عملکرد قضات شعب دیوان به دو صورت متفاوت صدور قرار رد دفتری و یا دستور رفع نقص می باشد. خواهشمند است در این خصوص ارشاد فرمایید»، پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

به موجب ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شود.» همچنین به موجب ماده ۱۰۰همان قانون «دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رای تقدیم می شود.» از آنجاییکه اساساً دادخواست های اعاده دادرسی که بر روی برگه های عادی تقدیم می گردد به موجب ماده ۱۶همان قانون فاقد شرط لازم برای دادخواست تلقی شدن، است لذا صدور قرار رد دفتری که به موجب ماده ۲۷ همان قانون درخصوص دادخواست هایی، که فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی می باشد، صادر می گردد و همچنین صدور اخطار رفع نقص که به موجب ماده ۲۸ درصورت عدم رعایت بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) صادر می گردد درخصوص دادخواست اعاده دادرسی که از سوی شاکی بر روی برگه های عادی ارایه می گردد، مغایر قانون است و در این فرض شعب دیوان باید قرار عدم استماع، بدلیل عدم رعایت مواد ۱۶ و ۱۰۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر نمایند.

جواد سپهری کیا

معاون قضایی در امور حقوقی ، پیشگیری و پژوهش