نظام نامه استخدامی کارکنان کانونها

شورای عالی کارشناسان رسی دادگستری

تاریخ : ١۴٠٢,٣,٢٣

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ به استناد بند (و) از ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و به منظور ایجاد شرایط کارآمد در بند (ز) ماده ۱۲ همین قانون نظام نامه نحوه بکارگیری و جذب کارکنان شاغل در کانونها را به شرح زیر تصویب کرد

ماده (۱) :
شاغل شخصی است که برای مدت معینی جهت انجام امور محوله در کانون مشغول به کار می شود.

ماده (۲):
افراد شاغل در کانونها صرفاً جهت انجام امور اداری و تخصصی در چارچوب مقررات و وظایف اداری کانونها پذیرفته می شوند.

ماده (۳ ):
مراحل و نحوه استخدام و عزل کارکنان اداری کانونها توسط هیئت مدیره کانونها مطابق ماده ۱۲ قانون کارشناسان رسمی دادگستری به تصویب رسیده و توسط رئیس کانون اجرا می گردد.

ماده (۴) :
متقاضیان اشتغال پس از طی مراحل گزینشی و آزمایشی مطابق ماده ۳ این نظامنامه با عقد قرارداد و اخذ تعهد لازم جهت برقرار شدن شرایط این نظام نامه علی الخصوص ماده ۵ در کانون مشغول به کار میشوند.

ماده (۵) :
از تاریخ ابلاغ این نظام نامه کانونهای کارشناسان سراسر کشور از استخدام کارشناس رسمی به عنوان کارمند جدید الاستخدام به صورت تمام وقت پاره ،وقت مشاور و … با لحاظ تبصره های ذیل منع می گردند.

تبصره ۱ :
کارشناسان رسمی دادگستری که قبل از ابلاغ این نظام نامه در کانونها به صورت تمام وقت پاره ،وقت مشاور و … مشغول به کار بوده اند در صورتی میتوانند در کانونها به کار خود ادامه دهند که پروانه کارشناسی خود را تا زمان حضور در کانون تودیع و از انجام کارشناسی خودداری نمایند. .

تبصره ۲:
کارشناسان رسمی دادگستری شاغل در کانونها (به صورت تمام وقت، پاره وقت، مشاور و …) در صورتی که تصمیم به نامزدی در انتخابات ارکان کانون دارند باید حداقل ۲۴ ماه قبل از اتمام مدت دوره ۴ ساله ارکان کانون جهت شرکت در انتخابات ارکان کانون انصراف خود از اشتغال در کانون را اعلام نمایند.

 تبصره ۳ :
در صورتی که کارکنان شاغل به( صورت تمام وقت، پاره وقت ، مشاور و …) در کانون ها موفق به کسب پروانه کارشناسی رسمی دادگستری گردند می بایست مطابق تبصره یک ماده ۵ همین نظام نامه تا اتمام خدمت خود پروانه کارشناسی خود را تودیع و از انجام کارشناسی خودداری نمایند بدیهی است در زمان انعقاد قرارداد همکاری می بایست تعهدات لازم در این خصوص از متقاضی اخذ گردد.

تبصره ۴ :
از تاریخ ابلاغ این نظام نامه کارشناسانی که همکاری با کانونها بصورت تمام وقت ، پاره وقت مشاور و … دارند و کاندید ارکان می باشند باید ظرف مدت ۳ روز از کاندیداتوری یا از کارمندی استعفا نمایند. در غیر این صورت کاندیداتوری آنها کان لم یکن تلقی خواهد شد و رئیس استان موظف به نظارت در این مورد می باشد.

ماده (۶):
مطالبات و حقوق کارکنان که به نحوی از انحاء از ادامه خدمت در کانون منفک میشوند بر اساس مفاد قرارداد فی مابین و قوانین و مقررات و موازین قانونی کشور قابل پرداخت می باشد.

این نظام نامه مشتمل بر ۶ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ شورای عالی کارشناسان دادگستری به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

محمد حسین دادخواه
رئیس شورای عالی