نحوه صورت برداری از اموال منقول در توقیف اموال

توقیف اموال چیست؟

توقیف به معنی بازداشت یک مال یا دارایی است و محکوم‌ علیه کسی است که به ضرر او حکم داده شده است. با توقیف اموال محکوم‌ علیه، دارایی‌های او توقیف و بازداشت می‌شود. لازم به ذکر است که روند توقیف اموال منقول با اموال غیرمنقول متفاوت است.

توقیف اموال منقول

بر طبق ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، در مورد توقیف اموال منقول قید شده که اصل بر این است که اموال و اشیا موجود در محل سکونت یا محل کار محکوم ‌علیه، متعلق به اوست و قابل توقیف است. اما اگر ثابت شود که مالی در این محل وجود دارد که متعلق به شخصی به جز محکوم‌ علیه است، امکان توقیف آن مال وجود نخواهد داشت.

نحوه صورت برداری از اموال منقول در توقیف اموال

براساس ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز (مامور اجرا) مکلف است پیش از توقیف نمودن اموال منقول، لیستی از اموال که شامل ویژگی و وصف اموال است، تهیه نماید. همچنین براساس ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی لیست تهیه شده از اموال را مامور اجرا (دادورز) و افرادی که در محل حضور دارند امضا نمایند.

ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی – دادورز (‌مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره ‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید. در مورد طلا و نقره عیار آن ‌ها (‌هر‌گاه عیار آن ‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن ‌ها و در‌ کتاب، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم ‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر‌ مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می ‌شود.

ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی – در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مامور اجرا) و حاضران برسد. هر‌گاه محکوم ‌له و‌ محکوم ‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌ شود.

صورت برداری از اموال منقول در توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۷

دادورز (‌مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (‌هر‌گاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در‌کتاب، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر‌ مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.

ماده ۶۸

تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطر‌ها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مامور اجرا) ‌در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.

‌ماده ۶۹

هر‌گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.

ماده ۷۰

هر‌گاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مامور اجرا) ایراد‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.

‌ماده ۷۱

در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مامور اجرا) و حاضران برسد هر‌گاه محکوم‌له و‌محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.

ماده ۷۲

دادورز (‌مامور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *