نحوه اعتراض به آرای شوراهای حل اختلاف چگونه است؟

شوراهای حل اختلاف اگرچه یک مرجع شبه قضایی در کنار تشکیلات دادگستری محسوب میشوند و مطابق قانون، تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته تا ۲۰۰ میلیون ریال و برخی دعاوی غیرمالی را دارد، اما آرای صادره از این شوراها هم مانند آرای صادره از دادگاهها لازمالاجرا بوده و بر همین اساس نیز در برخی موارد قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.

یکی از ویژگی های مهم شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به پرونده های کوچک و خواسته های خرد است؛ به همین دلیل نیز، تلاش برای صلح و سازش در این پرونده ها و جلوگیری از طرح آنها در مراجع قضایی از جمله کارکردهایی است که برای این شوراها پیش بینی شده است.