موقوف شدن تعقیب به جهت شمول مرور زمان، مانع از صدور حکم در خصوص جنبه خصوصی (دیه یا ارش) نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۹۲۹۶۰۰۳۷۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۱۰/۲۷

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ب.ر.، ۵۴ ساله، متأهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر عدم رعایت مقررات ایمنی و نظامات دولتی مربوط به کار منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای ح. م. ؛ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴، گزارش بازرس اداره کار و نظریه پزشکی قانونی آقای ح. م. که کارگر شرکت لوله و ماشین سازی… با مدیریت آقای ب.ر. بوده در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱ در حین کار بر اثر پاشیدن مواد مذاب دچار سوختگی گردیده است که طبق نظریه بازرس اداره کار متهم موصوف به میزان صددرصد مقصر حادثه تشخیص داده می شود، متهم به نظریه مزبور اعتراض و پس از ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان متهم آقای ب.ر. به میزان هشتاد درصد و شاکی آقای ح. م. به میزان بیست درصد مقصر حادثه تشخیص داده می شوند که شاکی طی لایحه تقدیمی نظریه مزبور را قبول داشته و متهم مجدداً نسبت به آن اعتراض نموده لکن با توجه به انطباق نظریه هیأت سه نفره کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده دادگاه اعتراض متهم را وارد ندانسته است. با عنایت به مراتب مذکور و جامع محتویات اوراق پرونده دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به تعداد گارگران شرکت و حداقل دستمزد روزانه رسمی یک کارگر به استناد ماده ۱۷۶ قانون کار میزان جزای نقدی متعلقه مبلغ ۴۶,۶۸۳,۱۰۰ ریال می باشد لکن نظر به اینکه طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی این میزان جزای نقدی در زمره جرائم تعزیری درجه شش قرار گرفته و طبق بند ت ماده ۱۰۵ همین قانون دارای مرور زمان تعقیب پنج ساله می باشد و شاکی پس از انقضاء پنج سال از تاریخ وقوع جرم مبادرت به طرح شکایت نموده لذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید. و از حیث جنبه خصوصی جرم با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی موقوف شدن تعقیب مانع از اسیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و جنبه خصوصی بزه معنونه از جمله حقوق شاکی محسوب می گردد که در این دادگاه مطرح و مطالبه دیه داشته است لذا مستنداً به ماده ۹۵ قانون کار و مواد ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۶۲ و ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت؛ الف) سوختگی درجه سوم به میزان چهار درصد از سطح کل بدن در نواحی خلف، کف و مچ پای چپ به پرداخت ارش مجموعاً معادل هشتاد درصد از شش درصد دیه کامل ب) سوختگی درجه دوم به میزان یک درصد از سطح کل بدن در نواحی خلف و کف پای راست و سرین راست به پرداخت ارش مجموعاً معادل هشتاد درصد از یک درصد دیه کامل ج) آسیب نسج نرم ناحیه داخلی ران راست که جهت برداشت پوست و پیونده به صدمات پای چپ استفاده شده به پرداخت ارش معادل هشتاد درصد از یک درصد دیه کامل در حق شاکی محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
محسن اعراب-دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. نسبت به مفاد دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۹۲۹۶۰۰۶۲۲ مورخ ۹۴/۶/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۲دادگاه عمومی بخش چهاردانگه….. دادگاه: با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه بموجب لایحه اعتراضیه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجب نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب و اساس آنرا مخدوش و منطبق با جهات مندرج در بندهای ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی باشد بعمل نیاورده و نیز نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط و انطباق عمل ارتکابی و تناسب تعیین مجازات با قانون خدشه وایرادی وارد بنظرنمیرسد وازحیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال موثر ومطابق مفهوم مخالف قسمت اخیربندث ماده ۴۵۰ قانون مذکوربزه معنونه مقتضی تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین نمی باشد فلذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف ماده ۴۵۵ قانون مارالذکر حکم برتایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادرواعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
نوراله خیرآبادی-دکترمحمدعلی حسنی-علی اصغر حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *