مواردی که زن به اندازه مرد ارث می برد

  • ارث فرزند به پدر و مادر
  • اگر زن و مرد از خویشاوندان مادری میت باشند مثل :

۱- برادر و خواهر مادری

۲- برادر زاده و خواهر زاده مادری

۳- عمو و عمه مادری

۴- دائی و خاله ( مادری یا پدری یا پدری و مادری )

  •  مواردی که سهم  زن بیشتر از سهم مرد می باشد :

موردی که میت غیر از پدر و دختر وارث دیگری نداشته باشد که در اینجا پدر یک ششم و دختر بیش از آن می برد .

همچنین میتی دارای نوه باشد و فرزندهای او در زمان حیات وی مرده باشند که در اینجا نوه پسری سهم بیشتر و نوه دختری سهم کمتری می برد . یعنی در اینجا جنسیت نوه ها دیگر ملاک نیست .