معامله ی غرری چیست و چه حکمی در حقوق و قانون مدنی دارد؟

کلمه ی غرر در فرهنگ لغت به معنای فریب، غفلت و خطر می باشد اما در فقه و قانون به معنای مجموعه شرایطی می باشد که، یک طرف یا طرفین معامله نسبت به اوصاف و ویژگی های یک معامله آگاهی و اطلاع کامل نداشته و سود و زیان آن معامله قابل تشخیص نمی باشد که قانون مدنی از لفظ جاهل بودن نسبت به معامله استفاده نموده است.

برای مثال خریدن پرنده های در حال پرواز در آسمان که تعداد آن ها مشخص نیست یا در یک قرارداد فروش خودرو، خریدار در قرارداد شرط می نماید که فروشنده موظف است تخفیفی به هر میزان که خریدار مایل باشد در بهای معامله اعمال نماید.

اعمال این شرط سبب به دلیل اینکه مقدار و میزان آن مشخص نیست منجر به غرری بودن معامله خواهد شد.

اما مطابق با فقه و قانون مدنی، قانون گذار کلیه ی معاملات غرری را باطل دانسته و اعتباری برای آن قائل نشده است.

علت ابطال معاملات غرری مربوط به عدم وجود بند سوم در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، یعنی ابهام و جهل در موضوع مال مورد معامله که به آن اشاره کردیم می باشد.