مطالبه نفقه توسط زوجه پس از صدور حکم تمکین و اجرائیه، منوط به اعلام تمایل وی به تمکین به دادگاه است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۴۷۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۳/۳۱

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ن. ع. با وکالت ن. ه. د. به طرفیت س. خ. با وکالت م. خ.م. نظر به اینکه از سوی خواهان دلائل موجه و مدارکی که دعوی وی را اثبات نماید ارایه نگردیده و با توجه به دادنامه‌های الزام به تمکین زوجه که قطعی گردیده و زوجه تاکنون دلیلی بر تمکین ارایه نداده است و با توجه به مدارک ارایه شده توسط خوانده لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص نداده و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از رؤیت در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۵۹ دادگاه عمومی خانواده ‌تهران/رمضان حسینی سعیداوی 

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ع. با وکالت آقای ن. ه. و خانم الف. د. به طرفیت آقای س. خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۵ مورخه ۳۰/۱/۹۴ صادره از شعبه ۲۵۹ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بیحقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته نفقه معوقه از ۲۷/۱۲/۹۰ صادر شده است تجدیدنظرخواه در این مرحله دلیلی که موجب نفض دادنامه شود ارایه نکرده است. با توجه به اینکه حکم تمکین ۳۰/۵/۹۰ صادر شد و قطعی گردید و از طرفی زوجه ۵/۱۲/۹۰ تقاضای طلاق کرده بود که حکم به رد صادر شده. زوجه پس از صدور حکم تمکین و اجرائیه باید به دادگاه صادرکننده تمایل خود را اعلام می کرد که اقدامی ننموده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رییس  و مستشار/عبدالغفار آل حبیب – علی محمد علیخانی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *