مطالبه مخارج درمانی زاید بر میزان دیه تعیینی، مستلزم طرح دعوی حقوقی است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۱۱۸۳۰۰۹۰۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۱۰/۰۱
 

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران آقای ع.چ. معروف به الف. متهم است به فحاشی وایرادصدمه بدنی عمدی با چاقو نسبت به اقایان س. م. و م. پ. دادگاه باتوجه به شکایت مطروحه ازناحیه شکات پرونده وگزارش ضابطان دادگستری وگواهیهای پزشکی قانونی شکات صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۸تحقیقات محلی بعمل آمد ازناحیه مرجع انتظامی واظهارات مطلعین وگواهی گواهان تعرفه شده ازناحیه شکات پرونده ودفاعیات غیرموثروکیل مدافع متهم آقای ع. س. که مقرون به ادله اثباتی محکومه پسند نبوده مآلا بزههای انتسابی به متهمان برای دادگاه محرزوثابت گردیده وبه استناد مواد ۱۴و۱۶و۱۷و۱۴۱و۱۴۴و۲۹۰بند الف و ۳۸۶و۳۹۳و۴۰۱و۴۴۸و۴۴۹و۴۵۰و۴۵۲و۴۶۲و۴۸۸بند الف و ۴۹۲و۵۴۹و۵۵۹و۶۳۵و۶۴۱و۶۴۲و۶۴۶و۷۰۱بند الف وپ و۷۱۰اقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ومواد ۶۰۸وتبصره ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بارعایت مواد ۱۹و۷۲و۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲متهم را درخصوص بزه ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه ۶ ودرخصوص بزه فحاشی متهم را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم مینماید که درمرحله اجرای حکم صرفا مجازات اشد درباره اش اجراء خواهد شد وازحیث صدمات عمدی وارده به شکات پرونده که به لحاظ عدم رعایت تساوی درقصاص اجرای قصاص میسورنیست فلذا حکم اولیه قصاص تبدیلی به دیه گردیده ودرخصوص صدمات وارده به شاکی آقای س. م. طبق گواهیهای پزشکی قانونی دادگاه متهم را درمورد دیه جراحت متلاحمه بازوی چپ شاکی بپرداخت ۱/۵ صدم دیه کامل انسان ودرمورد دیه جراحت متلاحمه پشت دست چپ شاکی به پرداخت ۱/۵ صدم دیه کامل انسان ودرمورد ارش جراحت حارصه جلوی سینه سمت چپ شاکی بپرداخت نیم درصد دیه کامل انسان ودرمورد ارش آسیب تاندونی ومحدویت حرکتی مختصر باقیمانده درناحیه انگشتان سوم وچهارم دست چپ جمعا بپرداخت ۲/۵ درصد دیه کامل انسان ظرف یکسال قمری ازتاریخ وقوع بزه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱درحق اقای س. م. محکوم مینماید ودرخصوص صدمات وارده به شاکی آقای م. پ. طبق گواهیهای پزشکی قانونی متهم را درمورد دیه جراحت متلاحمه قدام بازوی چپ شاکی به پرداخت ۱/۵ صدم دیه کامل انسان ودرمورد جرح متلاحمه انگشت سبابه دست راست به پرداخت سه صدمازیک دهم دیه کامل انسان ودرمورد ارش آسیب عضلات وعرق بازوی چپ به پرداخت دودرصد دیه کامل انسان ظرف یکسال قمری ازتاریخ وقوع بزه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ درحق آقای م. پ. محکوم مینماید رای صادره حضوری وظرف ۲۰روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۱۸ دادگاه کیفری ۲ تهران – بهزادکامجو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- علی چ.ن.ن.الف. با وکالت ع. س. ۲. م. پ. ۳. س. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۰۴۴۶ مورخ ۹۵/۳/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۱۸ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن معترض ردیف اول به اتهام فحاشی و ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو به ترتیب به ۷۴ ضربه شلاق و یک سال حبس تعزیری و پرداخت دیه در حق مصدومین محکوم گردیده است و مشارالیه به اصل محکومیت و معترضین ردیف دوم و سوم با لحاظ مخارج درمانی به میزان دیه اعتراض نموده اند نظر به اینکه مطالبه مخارج درمانی زائد بر میزان دیه تعیینی ، مستلزم طرح دعوی حقوقی است و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید توسط طرفین ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد ، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید صادق نبوی لاریمی – فرشید شرفی/پژوهشگاه قوه قضائیه