مطالبه ضرر و زیان ناشی از بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۸۱۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۱۵

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ز.س. فرزند ح.، ۵۰ ساله، اهل فومن، ساکن تهران، شغل راننده آژانس (تاکسی تلفنی)، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر سوء استفاده از ضعف نفس موضوع کیفرخواست شماره ۰۰۴۶۹۲ مورخه ۱۲/۱۲/۹۳ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت خانم س.ج. و آقای م.ر. با وکالت وکیل دادگستری خانم ص.م. و گزارش مرجع انتظامی و مستندات ابرازی وکیل شاکی و با ملاحظه جوابیه استعلام از پزشکی قانونی مبنی بر این که شاکی (م.ر.) به علت ابتلا به علایم اختلال شخصیتی و سوء مصرف داروهای آرام بخش و در تاریخ های مختلف در بیمارستان بستری بوده و به دلیل عوارض روحی و روانی قادر به اداره امور مالی و مهم زندگی خود نمی باشد و متهم با علم و اطلاع از وضعیت روحی و روانی شاکی مبادرت به دریافت مبلغ سی میلیون تومان وجه نقد و بلاعوض از شاکی دریافت داشته است و نیز دادگاه با توجه به اظهارات و دفاعیات غیرمؤثر متهم و نیز با توجه به لایحه دفاعیه وکیل متهم دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به موکل وی باشد ارائه نکرده است، فلذا دادگاه با توجه به اوضاع و احوال خاص شاکی که قادر به اداره امور مالی و مهم زندگی خویش نمی باشد به عبارت دیگر غیررشید بودن وی و نیز با احراز حصول نتیجه که همان ورود ضرر به وی می باشد و نیز با احراز عمد عام، قصد ارتکاب عمل مادی و فیزیکی متهم در اخذ وجه و احراز سوء نیت خاص که همان قصد رسیدن به نتیجه می باشد، مجرمیت مرتکب جرم را محرز دانسته و به استناد ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش و جبران خسارت مالی (رد مال مأخوذه) محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
                                       
رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین زاده
 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.س. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۱۴۱-۹۳ مورخ۳۰/۰۲/۹۳ در پرونده کلاسه ۶۰۰۰۹۳۲-۹۲ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم ز.س. به اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس آقای م.ر. موضوع شکایت خانم ص.م. به وکالت مع الواسطه خانم س.ج. از آقای م.ر. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس و جبران خسارت مالی (رد مال مأخوذه) محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به اظهارات ضد و نقیض تجدیدنظرخواه و گواهی های پزشکی قانونی (که دلالت دارد آقای م.ر. در دو نوبت و در مورخ ۲۱/۰۱/۹۱ لغایت ۲۴/۰۱/۹۱ و ایضاً ۱۷/۰۳/۹۱ لغایت ۱۹/۰۴/۹۱ به دلیل ابتلا به علایم اختلال شخصیتی و سوءمصرف داروهای آرام بخش در بیمارستان بستری بوده و طی بستری های مذکور به دلیل عوارض روحی و روانی قادر به اداره امور مالی و مهم زندگی خود نبوده است و توجهاً به این که دریافت وجه سی میلیون تومان از مشارالیه در تاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۱ قرابت زمانی با دو نوبت موصوف داشته است). منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض آن باشد مشهود نیست الا این که محکومیت تجدیدنظرخواه به رد مال مأخوذه و خسارات وارده مبتنی بر اشتباه است زیرا مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است که در مانحن فیه دادخواستی تقدیم نشده است، لهذا با حذف جبران خسارت وارده مالی و رد مال مأخوذه دادنامه تجدیدنظرخواسته اصلاح می گردد و در نهایت به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح مذکور تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
            منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *