مطالبه خسارات مازاد بر دیه

درصورتی که هزینه های پزشکی و درمانی زیان دیده بیش از مبلغ دیه مأخوذه به موجب حکم دادگاه کیفری باشد، هزینه های مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی، تسبیب و قاعده لاضرر از مسبب خسارات وارده قابل مطالبه است.

مستندات: ماده ۳۳۱ قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۶۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۱۰/۲۴

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ز. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت آقای ن.ص. با وکالت بعدی آقای ع.د. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ-/۱۷/۷۲۶/۹۲۶ تومان بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شرح خواسته خواهان و وکیل وی مستندات ابرازی و اینکه معلوم می‌گردد حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۹۰۱۰۶۵ شعبه محترم ۱۰۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران خوانده ضمن مقصر شناخته شدن محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی گردیده است علی ایحال توجهاً به اعلام واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران مبنی بر پرداخت مبلغ-/۱۱۸/۴۸۵/۰۰۰ ریال دیه به خواهان دادگاه ضمن رد دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از سوی خوانده و وکیل وی مبنی بر عدم تعلق خسارات و هزینه های مازاد بر دیه، با توسل به قاعده لاضرر و مستنداً به مواد ۱ و ۲ از قانون مسؤلیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۵ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۸/۷۸۴/۲۶۰ ریال از بابت مازاد هزینه‌ ها و خسارات درمانی دیه مأخوذه و نیز مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌ نماید و اما در رابطه با مازاد بر محکوم به معنونه دادگاه به لحاظ عدم اتکاء به ادله اثباتی کافی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌ نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.
🔹رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – غیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ن.ص. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقای غ.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۸۶-۱۳۹۲/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۵۸/۷۸۴/۲۶۰ ریال بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد وارد نیست و دادنامه صادره صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است هر چند تجدیدنظرخوانده نسبت به اخذ رسید مقرر اقدام نموده ولی با عنایت به مستندات ابرازی وی هزینه درمانی نامبرده بیش از مبلغ دیه مأخوذه بوده که تجدیدنظرخواه از باب مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر مکلف به جبران آن بوده و مسبب خسارات و هزینه‌های انجام شده در جهت درمان وی تجدیدنظرخواه بوده که از باب تسبیب ملزم به تأمین آن می‌باشد علیهذا بنابه مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشقعلی- اسماعیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *