مطالبه خسارات دادرسی از خواهان پس از صدور قرار رد دعوی

چکیده: 
خوانده دعوا در صورتی می تواند خسارات دادرسی را از خواهان مطالبه نماید که حکم قطعی دال بر بی حقی یا بطلان دعوای وی صادر شده باشد که حکایت از بی اساسی و موهوم بودن طرح دعوا توسط وی داشته و استحقاق مطالبه خسارت ناشی از آن را ایجاب نماید. اما در فرضی که دعوی به سبب عدم رعایت مقررات شکلی با قرار رد دعوی مواجه شود، این حق برای خوانده ثابت نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۸۰۲۲۸۹۰۰۰۷۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۱/۲۹
 
رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهانها با وکالت خانم ق.د. بطرفیت آقای ح. الف. بخواسته مطالبه مبلغ ۱۵۰/۵۸۵/۴۵۸ ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در پرونده شماره ۹۰۰۴۵۳ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه به حکایت دادنامه های استنادی دعوی خوانده به سبب عدم رعایت مقررات شکلی با قرار رد دعوی مواجه گردیده و خوانده مجدا” دعوی دیگری مطرح نموده است که بکلاسه ۹۲۰۰۲۳۸ در حال رسیدگی میباشد که با وصف مذکور درحال حاضر مبنای استحقاق خواهانها برای مطالبه خسارات مطالبه شده محرز و مسلم نمیباشد لذا بر این اساس دعوی قابلیت استماع رانداشته مستندا” به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادرو اعلام مینماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- مسعود امرائی فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م. ق.د. به وکالت از تجدیدنظرخواهانها بشرح دادخواست تقدیمی بطرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای بدوی به خواسته مطالبه ۴۵۸/۵۸۵/۱۵۰ ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در پرونده کلاسه ۹۰۰۴۵۲ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران بشرح مفاد رأی مرقوم صادر شده است وارد نمی باشد زیرا براساس دادنامه های موضوع پرونده ۹۰۰۴۵۲ دعوای مطروح تجدیدنظرخوانده علیه تجدیدنظرخواهانها منتهی به قرار رد به لحاظ اینکه علیه چند نفر از اشخاص ذیصلاح طرح نشده گردیده است لذا حکم قطعی دال بر بی حقی یا بطلان دعوای مشارٌالیه صادر نشده است که حکایت از بی اساسی و موهوم بودن طرح دعوای تجدیدنظرخوانده داشته و استحقاق مطالبه خسارت ناشی از آن را ایجاب نماید لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد. دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مربوطه مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق/پژوهشگاه قوه قضاییه