مصداق تعدی و تفریط در دعوی تخلیه

در دعوای تخلیه ملک تجاری به استناد تعدی و تفریط مستأجر، تجاوزی مصداق تعدی است که متعارف نبوده و یا به گونه ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت، استحکام، دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۲۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۳/۲۷

شماره پرونده بدوی : ۹۱۰۹۹۸۰۲۲۹۰۰۰۹۴۳
شماره دادنامه بدوی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۰۰۱۱۶۵
تاریخ دادنامه بدوی :
۱۳۹۳/۱۱/۲۸

 رأی دادگاه

در مورد دعوی آقای ب. م. با وکالت آقای م. ح. به طرفیت گروه صنعتی خ. با وکالت بدوی آقای س.م. ج. به خواسته رسیدگی و صدور حکم تخلیه خوانده از عین مستأجر به لحاظ تعدی و تفریط یک واحد تجاری موضوع قطعه دوم تفکیک پلاک ثبتی … بخش سه تهران دادگاه با عنایت به نظریه کارشناس اولیه و هیات سه‌ نفره و صورتمجالس اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محل، نظر به اینکه مستأجر در عین مستاجره بر اساس مفاد سند اجاره‌نامه سند دعوی تصرف داشته و تغییرات در بنای ساختمان به صورت جزئی و از قدیم الایام بوده که قبل از مالکیت خواهان می‌باشد و تغییرات ایجاد شده به اساس و استحکام ساختمان لطمه‌‌­ای وارد نمی‌نماید و هیچگونه تعدی و تفریطی که موجب بروز تخلف در عین مستاجره و مالاً تخلیه آن باشد صورت نپذیرفته است. مستنداً به بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و علام می‌گردد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی تهران
نوید مداحی

 رأی دادگاه تجدیدنظر تهران

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۰۰۱۱۶۵ مورخ ۲۸/۱۱/۹۳ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای ب. م. با وکالت آقای م. ح. به خواسته تخلیه یک واحد تجاری موضوع قطعه دوم تفکیک پلاک ثبتی … واقع در بخش ۳ تهران به لحاظ تعدی و تفریط اصدار گردیده در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولاً مطابق تعریف به عمل آمده از واژه تعدی و تفریط به شرح مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ از قانون مدنی تعدی همانا تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگریست و تفریط نیز ترک عملی است که برای حفظ مال غیر لازم است و به تعبیر دیگر تجاوزی مصداق تعدی می‌باشد که متعارف نبوده و یا به‌گونه‌ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقومت استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر تغییرات صورت گرفته نه تنها به اساس و دوام ملک خدشه ای وارد ننموده بلکه در جهت استحکام و دوام و بالارفتن ارزش بنا صورت پذیرفته است و مفاد نظریه کارشناسی‌های ابرازی در مرحله رسیدگی نخستین و قرار معاینه محل به عمل آمده توسط دادگاه نخستین حاکی از این مطلب می‌باشد ثانیاً فضای ایجاد شده در نیم طبقه مورد اجاره در بخش نورگیر از مصالح غیر اساسی بوده و لطمه ای به دوام واستحکام بنا نیز وارد نکرده. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *