مصادیق شرط نامشروع در قانون مدنی

۱. شرط توارث در نکاح منقطع: باطل است.

۲. شرط عدم توارث در نکاح دائم: باطل است

۳. شرط بر خلاف ق امری: باطل است.

۴. شرط اسقاط حق حضانت بطور کلی: باطل است.

۵. شرط اسقاط حق حضانت بطور جزئی: باطل است.

۶. شرط اسقاط خیار تدلیس: باطل است.

۷. شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم: باطل است.

۸. شرط اسقاط خیار تفلیس: باطل است.

۹. شرط اسقاط حق رجوع مرد در طلاق رجعی : باطل است

۱۰. شرط اسقاط حق ولایت بصورت کلی و جزئی: باطل است

۱۱. شرط اسقاط حق اقامه دعوا در مورد غیر جرایم: صحیح است

۱۲. شرط اسقاط خیارات بصورت کلی: باطل است

۱۳: شخصی در قالب قرارداد تمام حق خود را در مورد خیارات نسبت به تمام معاملاتی که در طول حیات خود ممکن است

انجام بدهد ساقط می کند.دلیل اینکه سلب حق مدنی بطور کلی ممنوع است.

۱۴. اسقاط حق شفعه بطور کلی: باطل است

۱۵. شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم: باطل است

۱۶.شرط عدم نزدیکی در نکاح منقطع: صحیح است

۱۷.شرط سقوط تکلیف زوج به پرداخت نفقه در نکاح دائم: باطل است.ماده ۱۱۰۶

۱۸. شرط انفاق توسط زوج در نکاح منقطع: صحیح است.ماده ۱۱۱۳

۱۹. شرط عدم مهر در نکاح دائم:باطل است ماده ۱۰۸

 ۲۰. شرط عدم مهر در نکاح منقطع: باطل و مبطل است.ماده ۱۰۹۵

۲۱. شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین: شرط باطل اما نکاح و مهر صحیح است.ماده ۱۰۸۱

۲۲. در قرارداد هواپیمایی با مهمانداران شرط شده است‌ که اولا میهمانداران مونث مجرد باقی بمانند و ثانیا از تصویر آنها درتبلیغات استفاده شود.وضعیت عقد و شرط چیست؟عقد صحیح، شرط اول باطل و شرط دوم صحیح.

۲۳. شخصی مالی را رهن می گذارد و مدت رهن را ۵ سال تعیین می کنند،وضعیت چگونه است؟

رهن موقت صحیح است.

۲۴. شخصی خانه اش را به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار تا ۵ سال حق انتقال نداشته باشد: شرط صحیح است.

۲۵. شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار اتومبیلش را برای حمل مواد مخدر در اختیار وی قرار دهد:عقد صحیح و شرط باطل.
چون در اینجا موضوع عقد خانه است و موضوع شرط اتومبیل است. بنابراین نامشروع بودن جهت شرط به عقد سرایت نمی کند.

۲۶ .خانه ام را به مبلغ یکصد میلیون تومان به تو فروختم به شرط آنکه ار آنجا به عنوان قمارخانه استفاده کنی:
 در اینجا هم عقد و هم شرط باطل است. زیرا جهت عقد نامشروع است و نامشروع بودن شرط به عقد سرایت کرده.

۲۷. خانه ات را به مدت یکسال به مبلغ ماهانه یک میلیون تومان اجاره کردم به شرط آنکه گاهی در آن پارتی برگزار کنم.
در اینجا میگوید گاهی،در نتیجه عقد صحیح است و جهت عقد نامشروع نیست. زیرا آنچه بعنوان انگیزه بیان شده است‌ جنبه فرعی دارد و جهت اصلی عقد به شمار نمی آید.

۲۸. شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد به شرط آنکه خریدار هزینه‌ های پیدا شدن اتومبیل گمشده او را بپردازد:این شرط مجهول است ولی باعث جهل به عوضین نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *