مستثنیات دین

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۴۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۳۴۱ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

استعلام :

الف- مردی از ملک پدری دو دانگ سهم‌الارث دارد که مادر وی در آن ملک ساکن است، آیا این دو دانگ جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود. با این توضیح که مرد یادشده در ملک دیگری مستاجر است.
ب- چنانچه خود مرد یادشده در آن ملک که دو دانگ از آن سهم دارد، ساکن باشد، پاسخ چیست؟

پاسخ :

الف- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم‌علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

ب- در فرض سؤال چنانچه محکوم‌علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم‌الارث خود که با فوت مورث به وی به ارث رسیده است، سکونت کند و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم‌الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمی‌توان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *