مسئولیت مدنی شهرداری ، مهندس ناظر و محاسب ساختمان

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۹۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۵/۱۵

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای م.ج. و خانم الف.س. و آقایان ع.ع. و ع.م. و ی.ب. و خانم ز.الف. با وکالت آقای و.ک. به طرفیت خواندگان ش. و آقایان م.ن. و م.ع. به خواسته مطالبه خسارت طبق نظر کارشناسی به انضمام خسارات دادرسی که در ایضاح معروض داشته اند که خواهان ها مالک پلاک ثبتی ۴۶/۱۴۴۹۶ واقع در بخش ۱۲ تهران بوده و بنای ایجادشده روی آن فاقد ملزومات فنی و استحکام لازم می باشد به طوری که غیرقابل سکونت است لذا محکومیت خواندگان به عنوان شهرداری اعطاکننده مجوز ساخت و خوانده ردیف دوم به عنوان مهندس ناظر و خوانده ردیف سوم به عنوان سازنده ملک مورد استدعاست دادگاه با عنایت به اینکه کارشناسان واحد و هیئت میزان مسئولیت خواندگان ردیف اول را بیست درصد و ردیف دوم بیست درصد و ردیف سوم نیز بیست درصد و کل خسارت وارده را به مبلغ یک میلیارد و هفت صد و هشتادوسه میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال از قرار هر متر بنای مسکونی شش میلیون ریال و خسارات وارده به بناهای ناخالص ساختمان به میزان پانصد و دوازده میلیون و شش صد و نودوپنج هزار ریال به ازای هر مترمربع بنای ناخالص از قبیل پارکینگ انباری محوطه مشاعی راه پله و خرپشته سه میلیون و پانصد هزار ریال برآورد کرده اند و ایراد و اعتراض موجهی به آن وارد نیست لذا دعوی خواهان ها را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۳۳۱ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان هر یک به نسبت بیست درصد به پرداخت وجوه مذکور به علاوه دستمزد کارشناس و هزینه دادرسی مربوط و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به میزان مالکیت هر یک از خواهان ها در حق ایشان صادر و اعلام می نماید لازم به یادآوری است که با توجه به تقویم علی الحساب خواسته به پنجاه ویک میلیون ریال مابقی هزینه دادرسی توسط خواندگان به حساب دولت واریز می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ حسن زاده
 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده ۱- آقای م.ن. ۲- آقای م.ع. با وکالت آقای م.الف. ۳- شهرداری اسلام شهر با تقدیم سه فقره دادخواست تجدیدنظر به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- م.س. ۲- الف.س. ۳- ع.ع. ۴- ع.م. ۵- ی.ب. ۶- ز.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۸۸-۳۰/۹/۹۲ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظر خواندگان هرکدام به عنوان خریدار یک واحد آپارتمانی از پلاک ثبتی ۱۴۴۹۶/۴۶ بخش ۱۲ تهران به خواسته مطالبه خسارت با اتکا به نظریه هیئت سه نفره کارشناسی موردپذیرش قرارگرفته تجدیدنظر خواهان ها به ترتیب به عنوان مهندس ناظر، مالک، شهرداری مرجع صدور پروانه ساخت و پایانکار هرکدام به نسبت ۲۰ درصد از کل خسارت وارده به مبلغ یک میلیارد و هفت صد و هشتادوسه میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال از قرار هر متر بنای مسکونی شش میلیون ریال و خسارات وارده به بناهای ناخالص ساختمان به میزان پانصد و دوازده میلیون و شش صد و نودوپنج هزار ریال به ازای هر مترمربع بنای ناخالص از قبیل پارکینگ، انباری، محوطه مشاعی، راه پله و خر پشته سه میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان محکوم شده اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین نظر به اینکه: اولاً – در این مرحله ایراد مؤثری که موجبات گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد اقامه نگردیده است. ثانیاً – طبق نظر هیئت کارشناسان به علت وجود نخاله و خاک دستی در لایه های زیرین فوندانسیون ساختمان، ملک پس از گذشت چندین سال در زمان ساخت دچار نشست اساسی و دارای ترک های طولی و عرضی در کل ساختمان گردیده به نحوی که امکان سکونت در ساختمان مقدور نمی باشد بنابراین ورود ضرر محرز و مسلم است.ثالثاً – شهرداری می بایست قبل از صدور پروانه ساخت نقشه های توپوگرافی منطقه را کنترل و از عدم قرارگیری بروی مسیل، نهر و دره و غیره اطمینان حاصل می کرد و چون به وظیفه قانونی و عرفی خود عمل نکرده مرتکب قصور و سهل انگاری شده که حسب نظریه کارشناسان به میزان ۲۰ درصد در ورود خسارت به ساختمان سهیم است. رابعاً مهندس ناظر نیز علی رغم اینکه در گزارش به بودن خاک دستی در لایه زیرین اشاره کرده لیکن تمهیدات لازم و پیشگیرانه را انجام نداده و نامبرده نیز طبق نظریه کارشناسان به میزان ۲۰ درصد مقصر اعلام شده است رابعاً – مالک (تجدیدنظرخواه ردیف سوم) نیز به جهت حضور در پروژه و عدم اطلاع رسانی لازم به مهندس ناظر، مهندس محاسب و شهرداری به میزان بیست درصد مقصر اعلام شده است: بنا به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهان ها از باب تسبیب، ضامن جبران خسارات وارده به تجدیدنظر خواندگان می باشند. ازاین رو چون رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 دوبحری ـ قیصری/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *