مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال حاصل از جرم، نسبی است.

مستندات: 
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

شماره دادنامه قطعی :
۸۹۰۹۹۸۰۲۹۰۱۰۱۳۳۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۹/۲۴
 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- م. ی. و ن. الف. و و ح. ح. که مشخصات بیشتری در کیفرخواست درج نشده است و متواری می باشند دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان موضوع شکایت آقایان ن. الف.ز.پ. و م. ع. و مضافاً متهم م. ی. دایر بر جعل و در خصوص اتهام آقای ۲- ح. ح. ۳- ن. الف. که مشخصات بیشتری در کیفرخواست درج نشده است دایر بر کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ح. ک. ج. و در خصوص اتهام آقای م. ی. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ ده میلیون تومان موضوع شکایت آقای س.الف. الف.ط. با وکالت آقای س.م.ح. م.م. و در خصوص اتهام آقایان م. ی. و ۴- ج. الف. و ۵- ج. ش. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م. ع. و هم چنین اتهام ج. ش. دایر بر جعل و استفاده از اسناد مجعول و در خصوص شکایت ی. ص. ح. علیه م. ی. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ نود و یک میلیون تومان با عنایت به شکایات شاکیان موصوف و با عنایت به متواری بودن متهمان پرونده (بعضی از ایشان) و نظر به نحوه ی عمل متهمان که در بازار وارد شده و چک های تقلبی و غیر اصل و جعلی را خرج می کرده اند و اموال شکات را تحصیل می کرده اند و با عنایت به تحقیقات و گزارشات پایگاه ۷ پلیس و مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران و نیز تحقیقات از بانکهای مربوطه که حکایت از خرج کردن چکها ی مجعول در بازار لوازم خانگی تهران توسط متهمان دارد و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ی ۱۶ تهران و با عنایت به اینکه متهمان ی. و الف. و ح. چه در مرحله ی تحقیقات و چه در جلسه ی دادگاه حاضر نشده اند (با وصف احضار از طریق نشر آگهی) و متهمان دیگر نیز با وصف ابلاغ حاضر نگردیده اند ، لذا بزه کاری متهمان نزد دادگاه محرز و مسلم است. علیهذا با استناد به مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را به تحمل شش سال حبس و به رد مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق آقایان ن. الف.و م. ع. و به رد مبلغ یکصد میلیون ریال در حق آقای س.الف. الف.ط. و به رد مبلغ نود و یک میلیون تومان در حق آقای ی. ص. (از حیث کلاهبرداری) و به تحمل سه سال حبس از حیث جعل و متهم ردیف دوم به تحمل چهار سال حبس و به رد اموال و وجوه در حق آقایان الف. و ع. (متضامناً) با متهمان دیگر پرونده و متهم ردیف سوم را به تحمل سه سال حبس و به رد اموال و وجوه در حق الف.و ع. (متضامناً) با متهمان دیگر پرونده و به رد مبلغ یکصد میلیون تومان در حق آقای ح. ک. جم با متهم ردیف دوم پرونده و متهم ردیف چهارم آقای ج. الف. را به تحمل دو سال حبس و به رد مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان در حق آقای م. ع. و متهم ردیف پنجم را به تحمل دو سال حبس و به رد مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان در حق آقای م. ع. و متهم ردیف پنجم را نیز از حیث جعل به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید. از حیث اتهام استفاده از سند مجعول به دلیل اینکه اقدام متهم کلاهبرداری می باشد و در این باره اتخاذ تصمیم شده است و عمل واجد یک وصف مجرمانه می گردد ، لذا از این حیث با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آ.د.ک حکم بر برائت صادر و اعلام می شود. هم چنین متهم ردیف اول به پرداخت سیصد و چهل و یک میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و متهم ردیف دوم به تحمل دویست و پنجاه میلیون تومان در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و متهم ردیف سوم به پردخت دویست و پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی و متهم ردیف چهارم به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون تومان در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و متهم ردیف پنجم به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به متهم ردیف ۵ حضوری (با عنایت به لایحه وکیل آقای م.ر. م. ) و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزائی تهران – کیخا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی آقایان م.ر. م. به وکالت از ناحیه ج. ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۲۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ صادر شده از ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزائی تهران که بر اساس آن در خصوص تجدیدنظرخواندگان آقایان م. ی. و ن. الف. و ح. ح. و ج. الف. و ج. ش. ه تحمل حبس از جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری و رد مال به شاکیان خصوصی و نیز تحمل حبس به جهت ارتکاب بزه جعل محکوم گردیده اند نظر به اینکه از ناحیه معترضین ایراد و دفاع موجهی جهت فسخ دادنامه معترض عنه ارائه نشده است و از جهت رعایت مقررات قانونی و دادرسی نیز اشکال قابل اعتناء ملحوظ نظر نیست النهایه مستندا به ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تایید اساس دادنامه مذکور در خصوص پرداخت رد مال بر طبق دادنامه محکومیت تجدیدنظر خواندگان به استرداد اموال موضوع کلاهبرداری با عنایت به اینکه تضامن در پرداخت دین بر خلاف اصل مورد پذیرش قانون مدنی ایران است و اصل بر مسئولیت نسبی مدیون نسبت به دین مورد طلب دائن است و مسئولیت تضامنی بر خلاف اصل بوده و محتاج به تصریح قانونی دارد لذا مسئولیت تضامنی محکومین به محکومیت نسبی اصلاح می گردد ضمنا مبلغ موضوع شکایت اقای ی. ص. نود و یک میلیون ریال می باشد که سهوا نود ویک میلیون تومان ذکر شده است اصلاح می گردد . رأی صادر شده قطعی است.
رییس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه
سید محمدمیر احمدی-جلال طالبی