مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری در رد مال، به صورت تضامنی است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۳۰۶۰۰۰۱۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۱۰/۲۷

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱-م. م. ۳۹ ساله فاقد سابقه کیفری در ایران ، متاهل ، مسیحی ، بیکار ، اهل کنگو فعلاً بازداشت در زندان اوین دایر بر جعل و کلاهبرداری به میزان یکهزار و نهصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای ف. ر. و ۲-و. م.۳۶ ساله، فاقد سابقه کیفری در ایران، متاهل ، مسیحی ، فروشنده مواد ساختمانی اهل کنگو فعلاً بازداشت در اوین دایر بر جعل و کلاهبرداری به میزان دوازده هزار و هشتصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای ع. الف.م. و هفتاد هزار دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای غ. ع. و ۳-الف.ت.۲۱ ساله، فاقد سابقه کیفری ، متاهل، مسیحی و فعلاً بازداشت در زندان اوین دایر بر مشارکت در جعل و کلاهبرداری هفت هزار و پانصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای م. ص.م. و ۴-م.ع. ۲۹ ساله، فاقد سابقه ی کیفری ، متاهل ، مسلمان فعلاً بازداشت در زندان اوین دایر بر مشارکت در جعل و کلاهبرداری به میزان هفت هزار و پانصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای م. ص.م. ، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شکات و مستندات ابرازی و گزارشات و اقدامات و تحقیقات ضابطین در جهت شناسایی و دستگیری متهمین و پاسخ استعلامات واصله به شرح پرونده و آلات و ادوات مکشوفه که دلالت بر ارتکاب بزه دارد و مودای گواهی گواهان و اظهارات و انکار و دفاعیات غیر موثر نامبردگان و سایر قراین و امارات موجود بزهکاریشان محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با قید این نکته اقدامات مشارالیهم در باب جعل مقدمه بزه کلاهبرداری تلقی و با مراعات قواعد تعدد جرم هر یک از متهمین علاوه بر رد مال به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم میگردند. ضمناً ردمال متهمین ردیف سوم و چهارم به نحو تضامن می باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
صدیقی- رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقایان : ۱- ب.م. ۲- و.م. ۳- الف.ت. ۴- م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۰۴۸۶مورخ۹۳/۸/۲۴ صادر شده از شعبه ۱۰۸۳دادگاه عمومی جزائی تهران که متضمن محکومیت نامبردگان ، هریک علاوه بر رد مال به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری می باشد. با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده بالاخص گزارش نحوه عملیات اجرائی تجدیدنظر خواهان منعکس در صفحات ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۲۶۱ الی ۲۶۳ پرونده، صورتجلسه بازرسی از محل سکونت نامبردگان و کشف آلات و ادوات جرم بشرح صفحه ۱۸۳ پرونده و صورتجلسه شناسایی آنان ( صفحه ۱۹۹ پرونده) هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظر خواهان ارائه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز بزه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست ولکن تعیین مجازات جزای نقدی معادل مال ماخوذه از آنجایی که موضوع مال اخذ شده ارز خارجی ( دلار ) بوده است مبتنی بر اشتباه بوده و بدین ترتیب جزای نقدی معادل ارزش ریالی مال ماخوذه در زمان وقوع جرم اصلاح و میزان جزای نقدی نسبت به تجدیدنظر خواه ردیف دوم معادل ارزش ریالی بالاترین رقم مال ماخوذه تعیین و بدین وسیله دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات بعمل آمده ضمن رد تجدیدنظر خواهی عنوان شده تائید و استوار می گردد . اما در خصوص اعتراض آقای ف. ر. نسبت به دادنامه فوق الاشاره از جهت تعیین میزان رد مال بوی نظر به اینکه مشارالیه حسب برگه تحقیقات شعبه اول دادیاری منعکس در صفحه ۳۱۶ پرونده میزان مال برده شده را ۱۹۰۰ دلار اعلام کرده است و نسبت به مازاد آن دلیلی نیز ارائه ننموده بنا بمراتب دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی عنوان شده مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری این بخش از دادنامه را تائید می نماید.رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۶۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه
ولدخانی – شیخی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *