مسئولیت رد مال شرکا در کلاهبرداری

شماره دادنامه قطعی :

۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۷۴۰

تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۳/۱۲/۲۴

چکیده :

مسئولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از کلاهبرداری به صورت تساوی است .

رأی دادگاه بدوی :

در خصوص اتهام متهمان ۱- الف. ۲- ع.، دایر بر کلاهبرداری به میزان شصت و پنج میلیون تومان بابت مغز گردو که متهمان با حیله و فریب و جعل عنوان آن را از شاکی کلاهبرداری کرده؛ توجهاً به کیفرخواست صادره و نظر به عدم حضور متهمان جهت دفاع از خویش با وصف ابلاغ قانونی صورت گرفته بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده، مستنداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری هر یک از نامبردگان را به تحمل دو سال حبس و رد عین مال مورد کلاهبرداری یا قیمت آن متضماناً به شاکی و پرداخت مبلغ شصت وپنج میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .

قاضی مأمور در شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران- حمیدی

رأی واخواهی :

در خصوص واخواهی الف. با وکالت م. از دادنامه شماره ۵۹ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ این دادگاه؛ توجهاً به این که واخواه هیچ دلیل و مدرکی در جهت نقض رأی غیابی معترض عنه ارائه ننموده، لذا ضمن رد واخواهی ایشان رأی سابق الصدور را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود .

قاضی مأمور در شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران- حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت آقای م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۴۲۷-۹۳۰ – ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تأیید آن قسمت از دادنامه شماره ۰۰۵۹-۹۳۰ – ۲۱/۰۱/۱۳۹۳ که مربوط به تجدیدنظرخواه است صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت در جرم کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ع. به اتفاق دیگر متهم پرونده به دو سال حبس و رد عین مال مورد کلاهبرداری در حق شاکی یا قیمت آن به نحو تضامن به مبلغ شصت وپنج میلیون تومان (معادل شش صد و پنجاه میلیون ریال) و نیز جزای نقدی به همان میزان در حق دولت محکوم شده است .

دادگاه با بررسی و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده به خصوص اظهارات شهود و گواهان به حکایت صفحات ۴ و ۵ و ۶۰ و ۶۱ پرونده و اظهارات و اقاریر متهم در صفحه ۴۶ پرونده و هم چنین با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و مواجهه حضوری نامبردگان و استماع مطالب بیان شده از ناحیه هر دو طرف پرونده در محضر دادگاه و با توجه به محتویات و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است، لیکن به جهت انطباق عمل متهمان با قانون در مورد رد مال به صورت تضامنی متضمن اشتباه است که دادگاه در اجرای ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاح کلمه تضامن و تبدیل آن به تناصف ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با وصف اصلاح تأیید می نماید . رأی دادگاه قطعی است .

شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

رضا آروین – علی امرایی / پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *