مرور زمان دعاوی چک

برای طرح دعوای مطالبه وجه چک ، ماده ۳۱۸ قانون تجارت ایران یک مرور زمان ۵ ساله در نظر گرفته است.

 سوال این است که چنانچه چک، مشمول این مرور زمان پنج ساله، شده باشد آیا میتوان درباره چنین چکی، برابر ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک، بدون نیاز به حکم دادگاه، درخواست صدور اجراییه کرد؟

 پاسخ

اداره حقوقی قوه قضاییه در شماره نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ اعلام نموده است که:

اگر دارنده چک در مهلت پنج ساله مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت اقدام به طرح دعوا برای مطالبه وجه چک ننموده باشد صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) درباره چنین چکی، وجاهت ندارد.

زیرا چکی که ظرف پنج سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، دعوای مطالبه وجه آن مطرح نشده باشد دیگر چک شناخته نمیشود و یک سند عادی است و مزایای چک را ندارد و به عنوان سند عادی از شمول قانون تجارت و مزایای آن خارج است و فقط به عنوان یک سند و برگه عادل قابل اقدام است.

فلذا دارنده آن نمیتواند درخواست صدور اجراییه برای آن نماید زیرا صدور اجراییه برای چک و استفاده از مزایای ماده ۲۳ قانون صدور چک ، ویژه چک است نه ویژه سند عادی.