مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال مصادره ای

 چکیده: رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب مصادره کرده اند، در صورتی که مرتبط با دعوی اصلی باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب (اصل ۴۹ قانون اساسی)است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی خلع ید وقلع و قمع بنای احداثی و مطالبه اجرت المثل در صورت طرح مستقل آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.


مستندات: رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۸۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌ های انقلاب در رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌ های انقلاب نامشرو‌ع شناخته و مصادره نموده‌ اند و تجدیدنظر در رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ 

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۸۲۴۰۰۸۰۰۴۵۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۲/۰۲

 

رأی خلاصه جریان پرونده

بموجب دادنامه شماره ۰۹۴۲ – ۱۳۹۳/۹/۱۹ صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی زنجان درخصوص دادخواست بنیاد…. زنجان بطرفیت آقای س.الف. غ. بخواسته صدورحکم خلع ید وقلع و قمع بنای احداثی و مطالبه اجرت المثل و خسارات دادرسی مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ – ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شایستگی رسیدگی دادگاه های انقلاب اسلامی زنجان قرارعدم صلاحیت صادرکرده است (صفحه ۲۹) که پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب (اصل ۴۹ قانون اساسی) شعبه این دادگاه نیز با این استدلال که رأی وحدت رویه مذکور ناظر بمواردی است که دعوی مطروحه مرتبط با دعوی اصلی باشد درحالیکه دعوی حاضربصورت مستقل طرح گردیده واز شمول رأی مذکورخارج است لذا خود را صالح برسیدگی ندانسته وبصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرارعدم صلاحیت صادرکرده وپرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف درصلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص حدوث اختلاف درصلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان ودادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان زنجان (دادگاه انقلاب) با دقت در مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ – ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظر به اصل صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری مستنداً بماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی با تأیید نظر دادگاه محترم اصل ۴۹ قانون اساسی استان زنجان بشایستگی رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان حل اختلاف درصلاحیت بعمل می آید.
شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادی – غلامحسین حیدری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *