مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان پیمانی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است

روز یکشنبه از دیوان عدالت اداری، رأی هیات عمومی در مقام رفع تعارض بین آرای صادره از شعب ۲۳ بدوی و اول تجدید نظر صادر شده است.

در خصوص اینکه آیا هسته گزینش در طول پیمان بدون رسیدگی به تخلف اداری کارکنان پیمانی در هیأت تخلفات اداری، مجاز به قطع رابطه کارکنان پیمانی هست یا نه، اختلاف نظر وجود داشت که موضوع برای بروز تعارض آراء صادره در هیأت عمومی دیوان مطرح شد و در نهایت، هیأت عمومی دیوان مقرر کرد: با توجه به اینکه  به موجب ماده ۱۶ قانون گزینش و تبصره آن اعلام نظر گزینش مربوط به قبل از ورود به خدمت و مراحل تمدید و تبدیل وضعیت استخدامی است و ثانیاً مستفاد از تبصره ماده ۲۳ آیین‌ نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی حکم مقرر در ماده ۲۳ مذکور مربوط به موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع استخدامی تا رسمی قطعی است.

 پس از انعقاد قرار پیمانی ادامه خدمت فرد تابع قرارداد و نیاز دستگاه است و در صورت ارتکاب تخلف مرجع صالح جهت رسیدگی به آن هیأت‌های رسیدگی کننده به تخلفات اداری هستند و نه هسته گزینش، بنابراین قطع ارتباط استخدامی با کارمند پیمانی در اثناء خدمت و قبل از اتمام مدت پیمان به جهت تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی است و اگر کارمند در اثنای استخدام پیمانی مرتکب تخلف شده باشد باید هیأت‌های تخلفات اداری به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *