مراحل عملیات ثبت ملک

۱- انتشار آگهی ثبت عمومی (ماده ۹ قانون ثبت)
فقط یک نوبت در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود.
۲- انتشار آگهی مقدماتی( ماده ۱۰ قانون ثبت)
آگهی مقدماتی باید در سه نوبت ظرف ۳۰ روز : روز اول و پانزدهم و سی ام منتشر گردد.
۳-انتشار آگهی نوبتی (ماده ۱۱ قانون ثبت)
تا ۶۰روز فقط در دونوبت به فاصله ۳۰روز منتشر خواهد شد.
 
۴-انتشار آگهی تحدیدی ( ماده ۱۴ قانون ثبت ) و انجام عملیات تحدید حدود و تنظیم صورت مجلس تحدید حدود.

این اعلان لااقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می شود.
 
اولین آگهی که به منظور ثبت املاک توسط اداره ثبت منتشر می شود ، آگهی ثبت عمومی است.
ویژگی های آگهی ثبت عمومی:
از ویژگی های آگهی مذکور طبق مواد یاد شده آن است که باید به امضاء رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک باشد.
الف)فقط در یک نوبت منتشر می گردد و لازم نیست در روزنامه رسمی منتشر شود و کافی است که در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ گردد.
ب) مفاد این آگهی شامل سه مطلب خواهد بود اول حدود بخشی که ثبت آن در نظر گرفته شده است.دوم تاریخ نشرآگهی مقدماتی مذکور در ماده ۱۰قانون ثبت و سوم تذکر این امر که از همان روز انتشار آگهی مقدماتی شروع به نصب پلاک و توزیع اظهارنامه خواهدشد.
ثبت عمومی بوسیله اظهارنامه به عمل می آید.
پس از انتشار آگهی ماده ۹ (آگهی ثبت عمومی) در تاریخ مذکور در آن آگهی باید آگهی ماده ۱۰ که به آن آگهی مقدماتی معروف است منتشر گردد.
آگهی مقدماتی مانند آگهی ثبت عمومی فقط در جراید کثیرالانتشار درج می شود و لازم در روزنامه رسمی منتشر شود.
آگهی مقدماتی:
باید در سه نوبت ظرف ۳۰ روز : روز اول و پانزدهم و سی ام منتشر گردد.
آگهی نوبتی :
این آگهی تا ۶۰ روز فقط در دونوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر خواهد شد.
نوبت اول این آگهی باید در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه حوزه اداره ثبت مربوطه منتشر شود. اما در نوبت دوم فقط نشر آگهی در روزنامه حوزه اداره ثبت مربوطه کفایت می کند
آگهی تحدید حدود:
این اعلان لااقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می شود.
آگهی تحدید حدود تنها پس از نشر آگهی نوبتی صورت می پذیرد.
هدف از تحدید حدود:
تشخیص و تعیین حدفاصل ملک مورد تحدید نسبت به املاکی است که با آن املاک همسایگی دارد .
عمل تحدید حدود به عهده نماینده ثبت است که با راهنمایی متقاضی ثبت و یا قائم مقام او با در نظر گرفتن حدودی که در اظهارنامه متقاضی ذکر شده است و با توجه به میزان مورد تصرف وی صورت می گیرد.
در۴مورد تحدید حدود بدون انتشار آکهی به عمل می آید:
۱-هنگامی که بتوان از روی املاک مجاور حد ملک را تعیین کرد.
۲-درصورتی که یک یا چند ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت یا شهرداری و یا حریم آن باشد.
۳-درمورد تحدید اعیان احداث شده در زمین دارای سند مالکیت به اذن مالک زمین آگهی تحدیدی لازم نیست.
۴-املاک منابع ملی شده ای که به موجب قانون ملی شدن جنگلها بدون انتشار آگهی تحدیدی طبق نقشه و صورت مجلس تنظیمی اقدام به صدور سند مالکیت می گردد.
آگهی تحدید حدود بر اساس ترتیب شماره پلاک تهیه و منتشر می شود.