مدیر ساختمان، مسوول بیمه کردن است

طبق ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها، مدیر ساختمان که از سوی مالکان برای اداره امور مجموعه ساختمان انتخاب میشود و کتبا یا عملا این مسوولیت را میپذیرد، مسوولیت دارد کل ساختمان را در مقابل حادثه آتشسوزی نزد یکی از شرکت های بیمه گر، بیمه کند.
مدیر بی مسوولیت باید خسارت را جبران کند.

نص صریح ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها، مدیری که به این وظیفه عمل نکند را مسوول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان میداند؛ این مسوولیت اگر چه از نوع کیفری نیست یعنی مجازات ندارد ولی این حق را برای مالکان ایجاد میکند که علیه او به دادگستری مراجعه و خسارت هایی که در اثر آتشسوزی به مال یا جان آنها وارد شده است را مطالبه کند. البته اگر خسارات وارده تا پنج میلیون تومان باشد، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به مطالبه خسارت، شورای حل اختلاف خواهد بود. به هر حال ساکنان مجموعه آپارتمانی میتوانند از مدیری که در بیمه کردن ساختمان کوتاهی و آن ساختمان را بیمه نکرده است خسارت دریافت کنند.