مدرک تحصیلی ( داشتن مدرک دکترا ) در صورتی موجب فسخ نکاح است که داشتن مدرک دکترا برای زوج هنگام عقد شرط شده و یا اینکه عقد نکاح متبانیا بر داشتن چنین صفتی واقع شده باشد.

تاریخ دادنامه قطعی :
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
 

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: به این شرح است.که خانم ف. د. پ. دادخواستی به طرفیت همسرش اقای ع. خ. به خواسته فسخ نکاح تقدیم و در متن دادخواست وکیل او توضیح داده است.که موکل به موجب سند نکاحیه مورخ ۹۷/۴/۲۹ با خوانده ازدواج نموده است.و قبل از ازدواج تحصیلات خود را دکتری روانشناسی اعلام نموده و با برگزاری جشن قبولی دکتری موکل را فریب داده و ایشان را به ازدواج با خود راغب نموده است.چند روز قبل موکل اطلاع حاصل نموده است.که زوج تحصیلات عالیه نداشته و تمام کارها صحنه سازی جهت ترغیب موکل به ازدواج با خود بوده است.تقاضای صدور حکم فسخ نکاح را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.جلسه رسیدگی در مورخ ۴۰۰/۱۱/۱۰ با حضور وکلای طرفین تشکیل شده است.وکیل زوجه اظهار داشته که با رفتارهای ناشایست خوانده ادامه زندگی برای موکل سخت شده است.وکیل خوانده پاسخ داده است.که در سند ازدواج مشخصات و شغل موکل قید گردیده تدلیس در صورتی محقق می گردد. که عاقد دکتری بودن را ضمن عقد نکاح شرط نماید.یا به صورت وصف ذکر کند یا عقد متبانیا بر ان واقع گردد. هیچ تدلیسی صورت نگرفته در زمان عقد موکل مشاور کنکور بوده و خواهان از افرادی بوده که از سال ۹۷ جهت مشاوره نزد موکل می امده و با ایشان رابطه دوستانه داشته در سال ۹۸ ازدواج می کنند و در این سال ها موکل مغازه خواربار فروشی داشته خواهان مدرک دیپلم دارد. و در زمان ازدواج با موکل که مدرک لیسانس داشته با درامد مکفی نیاز به فریب خواهان نبوده است.وکیل زوجه اظهار داشته شهود متعدد در جلسات خواستگاری حاضر بوده اند و بارها به این ماجرا و قید قبولی در دکترا تاکید شده است.و عاقد در جلسه عقد حداقل دو بار ایشان را دکتر خطاب نموده است.و عقد بر مبنای مدرک تحصیلی زوج واقع گردیده دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلایل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۶۵۶۸ – ۴۰۰ با توجه به اینکه خواهان هیچگونه دلیلی دال بر اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه داشتن مدرک دکترا برای زوج هنگام عقد شرط شده باشد. ویا اینکه عقد نکاح متبانیا بر داشتن چنین صفتی ( داشتن مدرک دکترا ) واقع شده باشد. ارائه ننموده لذا ضمن غیروارد دانستن دعوی مطروحه حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است
این رای مورد اعتراض زوجه قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به شعبه *ارجاع شده است.و دادگاه تجدید نظر در جلسه فوق العاده مورخ ۴۰۱/۲/۷ به اعتراض رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۵۳۴۶ – ۴۰۱ تجدیدنظرخواهی خواهان را وارد ندانسته زیرا تجدیدنظر خواه دراین مرحله از دادرسی دفاع موثرودلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید. ابرازنداشته ورای صادره باتوجه به محتویات پرونده ودلایل منعکس در ان صحیح ومطابق با موازین قانونی اصدار یافته ومغایرتی با شرع ندارد. ودر نحوه رسیدگی ورعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید.لهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی معترض دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید نموده است
این رای در تاریخ ۴۰۱/۲/۱۴ به طرفین ابلاغ و وکیل زوجه در تاریخ ۴۰۱/۲/۲۹ نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۵۳۴۶ – ۴۰۱ صادره از شعبه *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه
عقد ازدواج در تیرماه ۱۳۹۷ با مهریه ۱۰۰۰ قطعه سکه تمام بهار ازادی منعقد شده است.زوجه به علت تدلیس در عقد تصمیم به انحلال عقد گرفته است.و در اذر ۱۴۰۰ دادخواست فسخ نکاح را تقدیم نموده است.دادگاه موجبات قانونی برای فسخ عقد را احراز ننموده و برهمین اساس حکم به بطلان دعوی صادر نموده است.فرجام خواهی وکیل زوجه باهیچ یک از جهات ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق ندارد. و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد. هیات شعبه مستندا به ماده ۳۷۰ همان قانون رای فرجام خواسته ( دادنامه شماره ۵۳۴۶ – ۴۰۱ صادره از شعبه *) را ابرام می نماید./ت
ح. ط. ( رییس ) ج. ب. ( عضو معاون )/پژوهشگاه قوه قضاییه