مجوز کنترل حساب های بانکی افراد با چه کسی است؟

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۲۳۴

تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

استعلام :
در خصوص ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ضرورت اخذ مجوز از رئیس حوزه قضایی نسبت به کنترل حسابهای بانکی افراد، آیا شامل پرینت آفلاین گردش مالی حساب افراد و بررسی جزئیات آنها شامل استعلام هویت صاحبان حساب مبدأ و مقصد و شناسایی حسابهای مرتبط و نحوه هزینهکرد مبالغ و … هم میشود یا با توجه به ظهور کلمه «کنترل» صرفاً شامل بررسی آنلاین حساب افراد و جزئیات مربوطه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- کنترل حساب بانکی شاکی به درخواست وی برای ردیابی برداشت های غیرمجاز از آن، به دستور بازپرس، نیاز به تحصیل اجازه رئیس حوزه قضایی ندارد؛ لیکن کنترل حسابهای بانکی اشخاصی که در مظان اتهام هستند، طبق ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مستلزم موافقت رئیس حوزه قضایی است.

ب- منظور از کنترل گردش حساب بانکی، شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب و تاریخ آنها و شخص یا اشخاص واریزکننده وجه به حساب یا برداشتکننده و نهایتاً موجودی حساب بانکی است. بر خط بودن یا نبودن این اقدام مؤثر در مقام نیست.