مجازات جعل کارت پایان خدمت چیست؟

جعل در قانون ایران جرم حساب میآید و شخصی که مرتکب این جرم شود باید مجازات قانونی را پشت سر بگذارد، اما بسیاری اوقات مردانی که در سن قانونی قرار دارند اقدام به جعل کارت پایان خدمت میکنند.

جعل کارت پایان خدمت جرم به حساب می آید و فردی که به قصد فریب یا ضرر رساندن به دیگری دروغ را جای حقیقت نشان دهد یا با ارائه و ساختن گواهی پزشکی جعلی، بخواهد معافیت بگیرد مرتکب این جرم شده است.

در ماده ۵۳۸ قانون مدنی گفته شده هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت، به دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه به اسم طبیب گواهی پزشکی جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال یا به ۳ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.

همچنین بر اساس ماده  ۵۳۹ اگر پزشک یا طبیب، تصدیق نامه ای را بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته شود، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم میشود.