مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

چکیده: با توجه به اینکه دانشگاه ها از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و مستقل از وزارت علوم می باشند، لذا امکان شکایت از تصمیمات آنها به طرفیت وزارت علوم وجود ندارد و دانشگاه مربوطه میبایست خوانده دعوا قرار گیرد.


مستندات: ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰)-ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۵۷۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۶/۲۸

 

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه اجرای حکم شماره …….. موجب خسارتی می گردد که جبران آن در آینده غیر ممکن یا متعسر است با استناد به مواد (۳۴)و(۳۵)و(۳۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم مذکور را صادر و اعلام می نماید. طبق تبصره ماده(۳۵) قانون یادشده این دستور تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت،صدور قرار سقوط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی لغو می گردد و طبق ماده(۴۰) آن در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت نسبت به لغو آن اقدام خواهد شد.
رئیس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری – گودرزی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[ در خصوص شکایت شاکی علیه اداره کل ثبت احوال استان اصفهان به موضوع شکایت و خواسته ابطال حکم کارگزینی شماره ۱۳/۱/۵۹۵۵ -۹۴/۴/۲۲ دایر بر جابه جایی با تنزل رتبه و مقام ] با توجه به دادخواست شاکی و مستندات پیوست آن و لایحه تقدیمی از مشتکی عنه مثبوت به شماره ……. نظر به اینکه طبق بند(ه) ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری تغییر محل جغرافیایی خدمت از مصادیق تنبیهات اداری است و تبصره(۴) ماده(۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری دلالت بر اختیار مدیر دستگاه به تغییر محل خدمت در بدو استخدام دارد و حسب بند(و) ماده(۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انتقال کارکنان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی از یک شهرستان به شهرستان دیگر منوط به موافقت مستخدم است و حکم معترض عنه متضمن تغییر محل جغرافیایی خدمت است و اعمال اختیار مدیر در جهت تغییر محل خدمت مستخدم با عنایت به محدویت اختیارات مدیریت در اعمال مجازاتهای اداری به شرح ماده(۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری وجاهت قانونی ندارد. بنابر این شکایت موجه است با استناد به رای وحدت رویه شماره ۴۱۲-۱۳۸۱/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده(۱۱) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال حکم شماره ……… صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری – گودرزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به تاریخ……ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ……خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است. لذا به استناد مواد ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه چهاردهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
آریافر ـ مرادی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *