قیم یا امین با موافقت دادستان اجازه فروش مال مولی علیه خود را دارند

 نظریه مشورتى شماره ۵۵۲۵/۷ مورخ ۹/۸/۱۳۷۲

سؤال:
در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار میتواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟

پاسخ:

مستفاد از مواد ۱۴۲، ۳۰۳ و ۳۲۱ قانون امور حسبی، قیم یا امین با موافقت دادستان (در حال حاضر رئیس دادگستری یا معاونین او) میتوانند اجازه فروش مال مولی علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند، ولو اینکه فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.