قرار دادن کباب پز در مشاعات ساختمان، مصداق بزه تصرف عدوانی است

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۱۴۷۱۰۰۴۹۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۷/۲۸

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام الف.ب. دایر بر تصرف عدوانی مشاعات و مزاحمت به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی و اظهارات مطلعین و معاینه محل و تحقیقات دادسرا و اظهارات متهم در خصوص قراردادن کباب پز در مشاعات با احراز بزهکاری متهم و با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل ۶ ماه حبس و رفع تصرف عدوانی از محل محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه کیفری ۲ تهران – حسن پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای الف. ب. نسبت به دادنامه شماره ی ۹۴۰۹۹۷۲۱۹۰۸۰۰۷۰۱ مورخ ۹۴/۸/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۳۳ دادگاه کیفری ۲ تهران که متضمن محکومیتش به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف از حیث اتهام تصرف عدوانی است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده خصوصاً اظهارات شهود به شرح صفحات ۶ و ۷ پرونده گز الف. مورخ ۹۴/۵/۲۸ مامور انتظامی در صفحه ۱۰ پرونده اذعان تجدیدنظرخواه به تعبیه کباب پز در قسمت مشاعات ساختمانی در صفحات ۱۸و۲۹و۴۶ پرونده نظر به اینکه اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست اما دادگاه به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری مشارالیه را مستحق تخفیف تشخیص و با استناد به بند الف ماده ۳۸ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با دو درجه تخفیف حبس مقرر در حکم را به دو ماه تقلیل و تخفیف می دهد و با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ و ۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تائید می نماید . رای صادره قطعی است.
شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
عبدالرحیم دادگرنیا – زین العابدین صادقی/ پژوهشگاه قوه قضاییه