قرارداد عادى نمى تواند موجب ایجاد مالکیت اختصاصى براى یکى از شرکاء در مشاعات آپارتمان گردد.

تاریخ راى نهایى : ١٣٩١/١٠/٢
شماره دادنامه قطعی : ٩١٠٩٩٧٠٢٧٠١٠١١٨٧

 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

جدیدنظر خواهی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. با وکالت آقایان م.ر. و م.ف. به طرفیت آقای م.س. با وکالت آقای س.خ. نسبت به دادنامه شماره ۴۲۴ مورخ ۲۶/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی تهران، در آن بخش که حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهانها به خلعید از مشاعات و قلع و قمع مستحدثات داخل زیرزمین و استخر در حیاط صادر گردیده و در مقابل دعوی آنان به طرفیت آقای م.س. مبنی بر الزام به قلع بنا و پر کردن انباری به مساحت ۹ متر در زیر مغازه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. مستند ابرازی وکلای تجدیدنظـرخواهانها پایانکار مربوط به احداث بنا در ملک پلاک ثبتی .. بخش ۱۱ تهران در خصوص تجویز استفاده اختصاصی برای واحدهای مسکونی از زیرزمین و تقدم ساخت استخر در حیاط نسبت به زمان تملک تجدیدنظرخوانده و پرداخت عوارض به شهرداری توسط سازنده وقت میباشد اما این دادگاه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهانها را در خصوص خلعید و قلع و قمع بنا فاقد منطق حقوقی میداند زیرا؛

اولاًـ مبنای محاسبه و تعریف قسمتهای مشترک و مشاعی و هم چنین اختصاصی در مجتمع، صورتمجلس تفکیکی است نه گواهی پایانکار و در بندهای الف و ب صورت مجلس تفکیکی شماره .. مورخ ۴/۱۲/۶۶ دقیقاً تصریح شده انباری و محل تأسیسات در زیرزمین و حیاط جزو مشاعات و مشترکات است و تمامی مالکین واحدها به میزان قدرالسهم میتوانند از مشاعات استفاده نمایند.

ثانیاًـ سند عادی مورخ ۱۲/۱۲/۷۷ تنظیم سند بین مالک وقت مغازه با تجدیدنظرخواهان ردیف اول که مبین اسقاط حق استفاده از حیاط، انباری و موتورخانه برای وی میباشد ناظر به زمانی است که وی در مغازه تصرف داشته، میباشد و تسری به مالکین بعد از خود پیدا نمیکند زیرا قانون تملک آپارتمانها آمره میباشد و با توجه به تعریف مشاعات نمیتوان آن را تغییر داد.

بدیهی است تغییراتی که در قسمت مشاعات صورت گرفته باید به وضعیت سابق بازگردد و مسئولیت آن به عهده کسی است که استفاده اختصاصی مینماید که در مانحنفیه مستحدثات داخل در زیرزمین و حیاط که همان احداث استخر است باید قلع و به حالت قبل درآید و لذا رأی دادگاه در خصوص خلعید و قلع و قمع در انباری داخل زیرزمین و استخر احداثی در حیاط موافق با موازین قانونی صادر گردیده و اضافه مینماید با خلع ید و قلع مستحدثات، استفاده مالکین مشاعی به صورت متعارف از مشاعات میسر خواهد شد، دادگاه با رد اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تأیید میگردد اما تجدیدنظر خواهی در مورد قسمت دیگر دادنامه که دعوی قلع زیرزمین به مساحت ۹ متر ذیل مغازه مورد اجابت قرار نگرفته با توجه به اینکه مطابق صورتمجلس تفکیکی مساحت مغازه ۳۶/۳۵ معلوم گردیده، وارد و رأی در این قسمت مستحق نقض میباشد، لـذا مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون مذکور با استدلالی که گذشت حکم به قلع (پر کردن زیرزمین زیر مغازه) توسط آقای م.س. صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران