قراردادهای کار در قانون کار

در ارتباط با قراردادها در قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، انواع زیر پیش بینی شده است :

قرارداد مقاطعه کاری : موضوع ماده ۱۳ قانون کار ، که بموجب آن مقاطعه کار متهد میگردد تمام مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نماید .

قرارداد کار دائم : موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار ، در مورد کارگرانی است که طبیعت کار آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتیکه مدت در قرارداد ذکر نشود « قرارداد دائمی» تلقی میشود .

قرارداد کار مدت موقت : موضوع تبصره ۴ ماده ۷ و بند«د» ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون کار .

قرارداد کار معین : موضوع بند « ه » ماده ۲۱ قانون کار و مواد ۲۴ و ۲۵ و ۱۵۱ قانون کار .

قرارداد کارآموزی : موضوع ماده ۱۱۲ و تبصره ماده ۱۱۴ و مواد ۱۱۶ و ۱۵۷ قانون کار .

قرارداد سه جانبه : موضوع بند « ح » الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱ به ماده ۲۱ قانون کار .

پیمان دسته جمعی کار : موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۹ و مواد ۱۴۰ الی ۱۴۶ و ماده ۱۵۷ قانون کار .

توضیح ضروری : در مورد قراردادهای کار ، نحوه پرداخت مزد یا حقوق میتواند بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سهم سود ، نظام کارمزدی ، نظام مزد ساعتی ، نظام کارمزد ساعتی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار و یا مزد ترکیبی و با رعایت مقررات قانون کار و سایر مقررات مرتبط صورت پذیرد .