فیلم ضبط شده توسط دوربین مدار بسته به عنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است.

تاریخ رای نهایی
۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره رای نهایی: ۹۱/۳/۱۰-۷۰۰۰۲۲۰۰۳۰۸

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ها ۱- الف. فرزند ر. ۲- ف. فرزند م. ۳- ر. فرزند ر. دائر بر توهین موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه یک تهران دادگاه با عنایت به شکایت شاکی گواهی شهود تعرفه شده، دفاعیات بلاوجه متهمان گزارش ضابطین، بازبینی فیلم دوربین مدار [بسته] به شرح صورت جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری وی را محرز دانسته، لذا مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت هر یک از متهمان به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۲ دادگاه عمومی جزائی تهران  

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم ها ف. و ر. و الف. به طرفیت آقای ع. از دادنامه ۷۰۰۰۲۲۰۰۳۰۸-۱۰/۳/۹۱ شعبه ۱۰۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده اند که به موجب دادنامه فوق الذکر هر یک از تجدیدنظرخواهان از جهت جرم توهین حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق الذکر، به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیدند با توجه به شکوائیه شاکی و اظهارات ایشان و شهود و بازبینی فیلم مدار بسته موجود در مغازه و اظهارات تجدیدنظرخواهان حکایت از اختلاف خانوادگی فیمابین [ایشان] و درگیری دارد. با این ترتیب بر احراز جرم توهین برای تجدیدنظرخواهان ایرادی وارد نمی باشد و بر تعیین مجازات برای هر یک حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد لکن با توجه به اوضاع و احوال طرفین نزاع و با اختیار حاصل از بند ۲ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ هر یک به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم می گردد و با این ترتیب رأی طبق بند الف از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ تائید می گردد و رأی قطعی است .
رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان – مستشاردادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *