فرجام خواهی از رأی صادره از دادگاه بدوی، که در مهلت تجدیدنظرخواهی تقدیم شود، اعتراض تجدیدنظر محسوب شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

مستندات: 
ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۵۴۷۰۲۰۰۰۴۷

 
رأی خلاصه جریان پرونده

پس از صدور دادنامه ی مزبور از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ایرانشهر و ابلاغ آن بوکلای فرجامخواه در تاریخ۹۴/۹/۱۰ از آن فرجامخواهی شده است و پس از تبادل لوایح پرونده برای رسیدگی بدیوان عالی کشور ارسال گردیده است که فعلاً حسب اقتضای مورد لزومی به تهیه گزارش ماهوی از آن نیست ۰ هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غفارپور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

حسب محتویات پرونده دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۵۴۷۰۲۰۰۸۳۸ – ۹۴/۸/۱۲ در تاریخ ۹۴/۸/۲۰ به هر دو وکیل فرجامخواه ابلاغ و آن درمتن دادخواست مورد تأیید آنان نیز قرار گرفته است از رأی صادره درتاریخ ۹۴/۹/۱۰ فرجامخواهی نموده اند و آن قبل از انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه ی مزبور بوده است و تجدیدنظرخواهی هم اسقاط نشده است لذا بموجب ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی هنگامی از رأی بدوی در دعاوی مالی می توان فرجامخواهی نمودکه قطعی شده باشد و چون فرجامخواهی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و قبل از قطعیت رأی به عمل آمده است لذا دادخواست تجدیدنظرخواهی تلقی می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان است مقرر می دارد پرونده اعاده شود تا به مرجع صالح ارسال گردد
رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور – حسن غفار پورعضو معاون – م.ر. سلطانیان/پژوهشگاه قوه قضاییه