عمل حقوقی فسخ، ماهیتاً از ایقاعات است که اعمال آن باید توسط یکی از متعاقدین یا ثالث به عمل آید و دادگاه نمی تواند به جای آن ها چنین حقی را اعمال نماید.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۸۰۲۴۱۳۰۱۳۰۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۱/۲۵

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. ر. به طرفیت آقای ع. ب. دایر به صدور حکم به الزام خوانده به فسخ قرارداد معاوضه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ و استرداد یک دستگاه خودروی اینترنشنال مدل ۱۹۷۵ به شماره انتظامی … به انضمام خسارات دادرسی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه فسخ یکی از ایقاعات است که اعمال آن باید توسط یکی از متعاقدین یا ثالث به عمل آید و دادگاه نمی‌تواند به جای آن‌ها چنین حقی را اعمال نماید لذا دادگاه این قسمت از دعوی خواهان را مطابق قانون تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت از دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص استرداد خودروی موصوف نظر به عدم انحلال عقد موضوع قرارداد استنادی خواهان و مسموع نبودن این قسمت از دعوی دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اخیرالذکر نیز صادر و اعلام می‌شود. قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران – ماندگار مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ع.الف. ر.ه. به طرفیت ع. ب. نسبت به دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۸ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام خوانده به فسخ قرارداد معاوضه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ و استرداد یک دستگاه خودرو اینترنشنال مدل ۱۹۷۵ به شماره انتظامی … به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده است. وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا طاهری – پرویز رحیمی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *