عقد قرض

ما همه کلمه قرض را شنیده ایم و همه ما وسایل و اسباب خودمان را به دیگری قرض داده ایم یا چیزی از دیگری قرض گرفته ایم . در قانون هم به این کار می گویند قرض و تحت عنوان قرارداد قرض از آن بحث می شود که اغلب در موارد قروض کلان منعقد می شود .

تعریف عقد قرض در قانون مدنی به ترتیب زیر در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است : ” قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید . ” . بنابراین طبق قانون در قرارداد قرض ما بخشی از مال خود را به دیگری می دهیم تا از آن استفاده کند ولی همان فرد باید خود آن مال را به ما برگرداند .

از بین رفتن مال موضوع قرض

اگر مالی که قرض گرفته شده است گم ، تلف و یا ناقص شود ، کسی که مال را قرض گرفته است باید مثل آن را برای قرض دهنده تهیه کند و به او بدهد و در صورتی که امکان تهیه مثل آن وجود نداشته باشد باید قیمت آن را پرداخت کند .
علاوه بر این کاهش یا افزایش ارزش پول ، تاثیری در عقد قرض ندارد و قرض گیرنده باید همان مال و به همان مقداری که قرض کرده است را به قرض دهنده برگرداند . 

 
زمان مطالبه قرض

اگر برای عقد قرض مهلتی تعیین شده باشد ، قرض دهنده تنها زمانی می تواند برای مطالبه قرض خود به مدیون مراجعه کند که مدت مهلت مقرر به سر آمده باشد . و قبل از آن نمی تواند طلب خود را مطالبه کند . هم چنین در موقع مطالبه قاضی می تواند در صورتی که ضروری دید بری قرض گیرنده مهلت تعیین کند و یا اقساطی برای او در نظر بگیرد .