عدم پرداخت نفقه به زوجه پس از عقد و قبل از شروع زندگی مشترک، چنانچه مقاربتی صورت نگرفته باشد، مصداق بزه ترک انفاق نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۰۲۹۶۶۰۰۱۰۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۹/۲۴

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام الف. م.دایر به ترک انفاق نسبت به همسرش بنام ف. ک. ،با عنایت به اینکه حسب اقرار زوجه در دادگاه نامبرده صرفا”با متهم عقد نموده وزندگی مشترک را شروع نکرده اند وزوجه باکره بوده و مقاربتی با متهم نداشته است در نتیجه بزهی متصور نبوده وبلحاظ عدم توجه اتهام به متهم مستندا”به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به برائت متهم صادر واعلام میگردد.رای صادره ظزف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۳۹ دادگاه کیفری ۲ تهران-ناصر اسدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف. ک. نسبت به مفاد دادنامه شماره ۰۴۳۹ مورخ ۹۴/۴/۲۴ صادره از شعبه ۱۱۳۹ دادگاه کیفری۲ تهران که به موجب آن و متعاقب اعلام شکایت ایشان علیه (تجدید نظرخوانده) آقای الف. م. دائر بر ترک نفقه نسبت به همسر دائمی اش رأی بر برائت وی صادر شده است، دادگاه: پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که قانوناً موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد بعمل نیامده است و و دادنامه مذکور از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز فاقد اشکال موثری است. لذا ضمن درخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اطلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تائید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
نورالله خیر آبادی- دکتر محمدعلی حسنی- علی اصغر حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه