عدم اعلام ابتلای زوجه به بیماری قلبی، از مصادیق تدلیس در نکاح نیست.

مستندات: ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۵۰۷۰۱۹۰۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۳/۱۸

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع. ح.پ. طرفیت خانم الف. ر. به خواسته فسخ نکاح بدین توضیح که خواهان اعلام می‌دارد خوانده به بیماری قلبی مبتلا بوده و به هنگام عقد نکاح وی را از وضعیت بیماری قلبی مطلع ننموده‌اند صرف‌ نظر از انکار خوانده نسبت به موضوع مطروحه و صرف‌ نظر از صحت و سقم قضیه با عنایت به اینکه موضوع اعلامی از مصادیق تدلیس نمی‌ باشد به استناد مواد ۱۱۲۳ و ۱۱۲۸ از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌ نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.
رئیس شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرری – غلامرضا نوفرستی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ع. ح.پ. به طرفیت الف. ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۸ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ در پرونده کلاسه ۱۹۰۸ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدید نظرخواه به خواسته فسخ نکاح صادر گردید با عنایت به ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر بیماری قلبی بر فرض صحت از مصادیق ماده ۱۱۲۳ ق مدنی نبوده لذا ایراد تجدید نظرخواهی وارد نمی‌ باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌ کننده و محکمه‌ پسندی که نقض و بی‌ اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمید سلیمانی – علی نجفی سواد رودباری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *