صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌ شود

مرجع صدور: شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲

شماره رای نهایی:
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۰۴

رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌ طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته الزام به تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و مزاحمت می‌ نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌ نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد عسروحرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌ نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.
دادرس شعبه ۷ دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره ۱۷۴۳ مورخه ۲۲/۱۰/۹۲ شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه ۱۲۸۸/۹۲ تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌ باشد بنا به‌ مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌ باشد. رأی دادگاه به‌ موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *