صرف ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول، فاقد وصف کیفری است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۴۸۹۰۰۰۶۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۳/۱۰

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت خانم الف.الف. با وکالت خانم ن.ج. علیه آقای ع.الف. دایر بر ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول، موضوع کیفرخواست صادرشده علیه متهم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه … تهران، با این توضیح که شاکی مدعی است در سال ۱۳۶۳ به عقد دائمی متهم درآمده و از او دارای فرزند نیز می‌باشد، متهم در سال ۱۳۹۰ ضمن اختیار کردن همسر دیگری به دفتر ازدواج شماره … تهران مراجعه و ازدواج دائم دوم خود را به ثبت می‌رساند درحالی‌که نه اذن همسر اول را دارا بوده و نه شرایط قانونی آن را داشته است، لذا تقاضای مجازات او را دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده عمل ارتکابی توسط متهم را فاقد عنصر قانونی جرم تشخیص می دهد و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی به برائت او صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی تهران – دولت‌خواهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل محترم دادگستری آقای س.ش. به وکالت از سوی شاکیه خانم الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۳۶دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن تجدیدنظرخوانده آقای ع.الف. از اتهام ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول تبرئه شده است، با توجه به محتویات پرونده و فقد دلیل متقن که مؤید صحت اتهام انتسابی باشد با هیچ‌کدام از بندهای مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و اعتراض موجه و مدللی که دادنامه مذکور را مخدوش نماید به عمل نیامده است، مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون مارالذکر ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
سید محمد موسوی پور – نوراله خیر آبادی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *