صدور قرار بعد از ورود دادگاه به ماهیت دعوا

شماره دادنامه قطعی :

۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۰۳

تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۴/۰۳/۲۷

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۲۳۱۸۰۰۸۶۰

شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۱۲۶۴

تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

چکیده :

اگر دادگاه با استدلال ماهیتی و پذیرش مدافعات خوانده که مربوط به ماهیت دعوی است ، دعوای خواهان را قابل پذیرش نداند ، بایستی نسبت به صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا در این موارد ، فاقد وجاهت قانونی است .

رأی دادگاه :

در خصوص دادخواست آقای پ. م. به طرفیت اداره ثبت‌ احوال جنوب شرق تهران به خواسته الزام خوانده به ابطال شناسنامه شرح دادخواست: احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب خواهان موصوف فوق متولد ۱۳۶۷.۱۲.۳ می‌باشم در حالیکه در شناسنامه اینجانب تاریخ تولد ۱۳۶۸/۱۲/۳ است، لذا با توجه به بروز مشکلاتی در زندگی شخصی و اجتماعی استدعای اصلاح شناسنامه را خواستارم. دادگاه وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال. اخطاریه وقت رسیدگی در موعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می‌باشد . دادگاه در وقت مقرر تشکیل، خواهان حاضر شده است اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به شرح خواسته دارم .

خوانده در جلسه حاضر نشده است لکن طی لایحه دفاع کرده است که : اولاً سند سجلی طبق مقررات ماده واحده قانون حفظ اعتبار سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۲ تغییر تاریخ تولد کمتراز ۵ سال ممنوع می‌باشد بنابراین خواسته خواهان وجاهت قانونی ندارد و سند سجلی خواهان که تصویر آن پیوست می‌باشد طبق مواد ۱۵ و ۱۶ قانون ثبت‌ احوال با اعلام پدر خواهان و برابر گواهی ولادت بیمارستان تنظیم شده است و سند سجلی به تأیید نامبرده رسیده است و چگونه پدر خواهان متوجه این اشتباه فاحش نشده و این مهم که فرزند ۵ روزه است یا ۱ سال و ۵ روز علم نداشته است در نتیجه سند سجلی بدون هیچ اشتباهی از سوی اداره ثبت‌ احوال تنظیم گردیده است بنابراین خواهان برای اثبات ادعای خود می‌بایست گواهی ولادت بیمارستان برای تاریخ تولد ادعایی را ارایه نماید لذا تقاضای رد دعوی مطروحه را می‌نماید، لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ و ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ثبت‌ احوال قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

محمد کیالاشکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان :

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ صادره از شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال شناسنامه صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد و دادنامه معترض‌عنه مستوجب نقض است زیرا دادگاه با استدلال ماهیتی و پذیرش مدافعات خوانده که مربوط به ماهیت دعوی بوده مبادرت به صدور قرار نموده است در صورتیکه پرونده اقتضای صدور حکم دارد نه قرار، لذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر مقررات نمی‌داند مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام برابر مقررات به محکمه بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است .

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

سید سعید میرحسینی – محمد ترابی/ پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *