صدور رأی تحت عنوان «تتمه رأی داوری» توسط داور صحیح نیست و داور در فرض صدور رأی اصلی، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت صدور رأی تصحیحی را دارد که متفاوت از «تتمه رأی داوری» است و این رأی داوری شایسته ابطال است.

مستندات ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۲۰

شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۷۹

رای بدوی

در خصـوص دعـوی ح.الـف. به وکـالـت از ۱ـ ع.ح. ۲ـ ی.ف. به طرفیت ۱ـ ح.ش. ۲ـ م.خ. ۳ـ م.الف. ۴ـ ع.الف. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۱۲/۶/۸۸ موضوع قرارداد مشارکت ساخت و ساز مورخ ۲۲/۸/۸۶ نسبت به پلاک ثبتی ۶۱۴۳ فرعی از ۷۱۸۲ اصلی بخش دو تهران نظر به اینکه در دعوی بطلان رأی داور وظیفه دادگاه احراز موارد بطلان مذکور در بندهای ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان به شرح صورتجلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ این دادگاه و با ملاحظه اسناد و مدارک داوری و رأی داور، چون مطالب مطروحه از ناحیه وکیل خواهان‌ها جنبه دفاع ماهیتی داشته و عملاً در برگیرنده هیچ‌ یک از بندهای مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را غیرموجه دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌ دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.
رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظـرخواهی آقـایـان ۱ـ ع.ح. ۲ـ ی.ف. به طرفیت ۱ـ ح.ش. ۲ـ م.خ. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۹ مورخه ۲۸/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعـوای ابـطال رأی داوری مـورخ ۱۲/۶/۸۸ به لحاظ عدم انطباق با موارد قانونی منتهی به صدور حکم رد دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که رأی معترض‌عنه به عنوان تتمه رأی داوری صادر گردیده که ظهور در صدور رأی دیگری مقدم به رأی معترض‌عنه دارد و صدور رأی تحت عنوان تتمه رأی داوری فاقد مبانی و موازین قانونی است و داور در فرض صدور رأی اصلی با شرایطی به شرح ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی حق صدور رأی تصحیحی را دارد که منصرف از بحث تتمه رأی داوری است، بنابراین دادگاه دادنامه معترض‌عنه را شایسته تأیید تشخیص نداده مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض آن به لحاظ اینکه داور خارج از صلاحیت قانونی داوری انشای رأی نمود مستند به بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می‌ نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *