صادرکننده چک مکلف به پرداخت وجه به دارنده است؛ مگر دلیلی مبنی بر سوء نیت دارنده و اطلاع وی از تضمینی بودن چک ارائه کند.

شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۳۱۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۳/۲۴

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان الف. ر. با وکالت ع.ی. ر. به طرفیت خوانده ر. ر.ن. به خواسته مطالبه وجه چک ( صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه چک به شماره ۸۷۲۹۲۷-۹۰۷۰-۱۲ به عهده بانک ملی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل) به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی,دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و و جود اصل چک در ید خواهان و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی و نیز اظهارات خود خواهان درخصوص نحوه تحصیل چک که حاکی از دریافت چک ناشی از معامله فیمابین خواهان و دارنده قبلی است و با عنایت به دفاعیات غیر موثر خوانده به لحاظ اینکه دلیلی مبنی بر اینکه خواهان دارنده با حسن نیت نباشد ارائه نکرده و اینکه اصولا روابط فیمابین صادر کننده چک و دارنده اولیه چک تاثیری در حقوق دارنده بعدی با حسن نیت ندارند و خاصه اینکه خواهان دلیلی که حاکی از اطلاع خواهان از تضمینی بودن چک باشد ارائه نکرده است و متن چک نیز دلالتی بر آن ندارد و اظهارات گواهان نیز حاکی از این موضوع نبوده و اظهارات گواهان نیز مثبت ادعای خوانده نبوده است و با توجه به استدلال فوق دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه آن و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می گردد-رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۷۶ دادگاه حقوقی تهران-محمد محمدحسنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر. ر.ن. بطرفیت آقای الف. ر. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره۹۴۰۹۹۷۰۲۱۰۱۰۰۲۱۶ مورخ ۹۴/۳/۲۴ صادره در پرونده کلاسه۹۳۰۹۹۸۰۲۱۰۱۰۰۶۹۳ شعبه۱۷۹ دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره۸۷۲۹۲۷-۹۰۷۰-۱۲ عهده بانک ملی به انضمام خسارت تاخیر تادیه وحق الوکاله وکیل وهزینه دادرسی می باشد باتوجه به وصف تجریدی اسناد تجاری وعدم اثبات سوئنیت دارنده چک مذکور وبا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار و مستشار
بهزاد ابراهیمی- محمد حیدری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *