شهادت نامه به عنوان سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود زیرا شهادت حتی اگر مکتوب نیز باشد اعتبار شهادت را خواهد داشت و لذا به عنوان سند مکتوم جهت اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۵۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۳/۱۰

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی مؤسسه خدماتی ساختمانی ص. با وکالت آقای ح.ز. به طرفیت خوانده م.م. با وکالت آقای م.خ. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل از آیینه فروشی به تولید و فروش کلوچه و نام شیرینی، نظر به احراز مالکیت خواهان و احراز رابطه استیجاری فی مابین به دلالت رونوشت مصدق سند مالکیت و اجاره نامه عادی مورخ ۲۲/۸/۱۳۶۲ و با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستری در پرونده تأمین دلیل مطروحه در حوزه . . . شورای حل اختلاف شهرستان ری و اقرار وکیل خوانده که حاکی از تغییر شغل از آیینه فروشی به تولید و فروش کلوچه و نام شیرینی دارد و نظر به اینکه وکیل خوانده نیز دفاع موجهی که موجب بی اعتباری ادعای خواهان گردد در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است. لذا تخلف خوانده از شرایط مندرج در اجاره نامه عادی مورخ ۲۲/۸/۱۳۶۲ به نظر دادگاه ثابت تشخیص داده شده و مستنداً به بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و با رعایت ماده ۲۸ قانون اخیرالذکر، حکم به تخلیه مورد اجاره شامل یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۱۳۵۰ الی ۱۳۶۲ بخش ۱۲ تهران واقع در شهرری، میدان شهرری (ضلع جنوبی) پلاک . . . (قدیم) و . . . (جدید) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ محمد نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خواسته خواهان م.م. با وکالت ج.ب. به طرفیت مؤسسه خدماتی ساختمانی ص. اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی این شعبه به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۹ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۲ به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ از قانون آیین دادرسی مدنی می باشد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می دارد بند هفتم ناظر به مواردی می باشد که پس از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی اسناد و مدارکی به دست آید که آن اسناد و مدارک دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته و ثابت شود که آن اسناد و مدارک در زمان دادرسی منتهی به دادنامه موضوع اعاده دادرسی وجود خارجی داشته لیکن در اختیار متقاضی نبوده باشد و به تعبیر دیگر قبول اعاده دادرسی به استناد بند مذکور مستلزم احراز سه شرط ۱- وجود داشتن اسناد در زمان دادرسی ۲- عدم دسترسی به آن اسناد توسط خواهان ۳- دلالت بر حقانیت وی داشتن است که در مانحن فیه آنچه به عنوان سند مکتوم ارائه گردیده یک فقره استشهادیه می باشد که شهادت شهود بنا بر تصریح ماده ۱۲۵۸ از قانون مدنی از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که از دیگر دلایل اثبات دعوی است متفاوت می باشد به جهت آنکه سند عبارت از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد اطلاق می گردد حال آنکه شهادت بیان مطالب از ناحیه فرد ثالث در جهت ردّ یا اثبات یک دعوی می باشد و عنوان سند بر شهادت صحیح نمی باشد بنابراین شهادت شهود هرچند به صورت کتبی باشد عنوان سند نداشته تا واجد وصف مکتوم باشد از این رو دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی/پژوهشگاه قوه قضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *