شماره تلفن های تماس معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

 

تلفن های تماس معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

۸۸۱۹۹۵۰۲مشاور رسانه و ارتباطات
۸۸۸۹۴۱۲۸

 

نمابر ۸۸۸۰۹۰۴۳

مدیرکل حوزه معاونت
نمابر ۸۸۸۹۴۱۳۸معاون مدیرکل 
نمابر ۸۸۸۹۴۱۳۹ریاست اداره امور عمومی و مالی
نمابر ۸۸۸۹۴۱۲۷نمابر ۸۸۹۷۴۵۵۶ریاست اداره دبیرخانه مرکزی
نمابر ۸۸۸۹۴۱۲۵ریاست اداره امور خوابگاه ها
۸۸۱۹۹۵۶۵امور نقلیه
۸۸۹۷۳۶۷۵

 

۴۲۱۳۱۳۷۰

نمابر  ۸۸۹۷۵۶۰۲

 مدیرکل برنامه ریزی
۴۲۱۳۱۳۲۳معاون مدیرکل 
۴۲۱۳۱۳۱۱معاون مدیرکل 
۴۲۱۳۱۳۰۹ریاست اداره مطالعات و بررسی قوانین و مقررات
۴۲۱۳۱۳۱۲ریاست اداره برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد
 ریاست اداره فناوری اطلاعات و آمار
۸۸۸۹۴۱۲۴

 

نمابر ۸۸۸۹۴۱۲۳

ریاست امور گزینش قضایی و اداری
۸۸۹۱۹۴۱۷

 

۸۸۹۱۹۴۱۸

ریاست دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش
معاون دبیرخانه
معاون دبیرخانه
۸۸۱۹۹۵۰۷اداره امور هسته ها و هماهنگی امور استانها
اداره نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات
 اداره تحقیق و مصاحبه
۸۸۸۹۴۱۲۱تجدید نظر اول
۸۸۹۱۹۴۱۷

 

۸۸۹۱۹۴۱۸

مدیریت گزینش قضات
 ریاست اداره گزینش قضات غیر روحانی
 ریاست اداره گزینش قضات روحانی قم
۸۸۱۹۹۵۰۴

 

نمابر  ۸۸۱۹۹۵۳۱

مدیریت هسته گزینش ستاد و واحدهای قضایی مرکز
۸۸۱۹۹۵۳۵

 

نمابر ۸۸۱۹۹۵۳۱

معاون مدیریت
۸۸۱۹۹۵۳۶ریاست اداره تحقیق و مصاحبه
۸۸۱۹۹۵۴۱ریاست اداره دبیرخانه
 ریاست مرکز آموزش
نمابر ۸۸۱۹۹۵۰۱قائم مقام مرکز
  

 

 مستشار قضایی
 مستشار قضایی
 مستشار قضایی
۸۸۱۹۹۵۱۶مدیریت جذب و سنجش (قضات)
 ریاست اداره امور آزمون و اختبار روحانیون قم
۸۸۱۹۹۵۱۸ریاست اداره امور آزمونها و اختبارها
۸۸۱۹۹۵۱۷ریاست اداره سنجش شخصیت
۸۸۱۹۹۵۱۹

 

نمابر ۸۸۱۹۹۵۲۰

روابط عمومی مدیریت جذب و سنجش
 مدیریت نیازسنجی، طراحی و تأمین محتوای آموزشی
نمابر ۸۸۱۹۹۵۱۴ریاست گروه نیازسنجی و طراحی آموزشی
۸۸۱۹۹۵۱۵ریاست گروه تأمین محتوای آموزشی
نمابر ۸۸۸۰۹۰۶۸مدیریت هماهنگی و نظارت آموزش
۸۸۸۰۸۹۷۲

 

نمابر ۸۸۸۰۵۱۹۶

ریاست اداره نظارت و هماهنگی آموزشهای بدو خدمت
نمابر ۸۸۸۰۹۰۶۸ریاست اداره نظارت و هماهنگی آموزشهای ضمن خدمت
نمابر ۸۸۱۹۹۵۱۱مدیریت نظارت و ارزیابی علمی
۸۸۸۰۸۹۷۴ریاست اداره ارزیابی علمی
  
۸۸۱۹۹۵۱۳ریاست اداره اسناد و مدارک علمی
 مدیریت آموزشهای همگانی و مشاغل پیرامونی
 معاون مدیریت
 مدیرکل دفتر میانجیگری
۸۸۱۹۹۵۴۲معاون مدیرکل
 ریاست اداره جذب و صدور پروانه
 ریاست اداره نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات
 ریاست اداره نیاز سنجی و توسعه
 مدیرکل کادرسازی و مدیران
 معاون مدیرکل
 معاون مدیرکل
۸۸۹۱۹۴۶۱ریاست اداره سیاست گذاری و پایش
 ریاست اداره شناسایی، آمار و اطلاعات
 ریاست اداره هدایت و حمایت

۸۸۱۹۹۵۲۳

ماهنامه پیام آموزش
۸۸۱۹۹۵۱۵

سامانه آموزشی مهداد

 مدیر دبیرخانه شورای نگهداشت
نمابر ۸۸۸۰۵۱۹۰مدیریت آموزشها و نشستهای تخصصی قضات و کارکنان اداری
معاون مدیریت 
  
نمابر ۸۸۴۲۵۵۴۹ 
 معاون مدیریت
۸۸۴۴۲۱۰۲ – ۷ مخابرات آموزش کارآموزان قضایی تهران
۰۲۵۳۷۷۸۹۵۶۰مدیریت آموزش کارآموزان قضایی قم
 معاون مدیریت
۰۲۵۳۷۷۶۶۰۲۲

 

۰۲۵۳۷۷۶۶۰۶۳

۰۲۵۳۷۷۷۲۶۵۲- ۵۳

 مخابرات آموزش کارآموزان قضایی قم
۱۸ – ۸۸۹۷۵۰۱۷نمابر ۸۸۹۷۴۷۷۹ریاست امور اداری و استخدامی کارکنان اداری
۸۸۹۷۴۷۶۱

 

۴۲۱۳۱۵۰۵

مدیریت جذب و استخدام
 معاون مدیریت
۴۲۱۳۱۵۱۷مدیریت انتصابات، حقوق و مزایا
 ریاست اداره انتصابات، حقوق و مزایای دادگستری کل استانها و بررسی دعاوی استخدامی
۴۲۱۳۱۵۳۱ریاست اداره انتصابات، حقوق و مزایای حوزه ستاد
  
۸۸۹۷۴۸۵۷

 

۴۲۱۳۱۵۲۶

مدیریت بازنشستگی، اسناد و بایگانی
۴۲۱۳۱۵۲۹ریاست اداره بازنشستگان و موظفین
۴۲۱۳۱۶۲۵ریاست اداره بایگانی و اسناد
۸۸۹۷۵۳۵۹

 

۸۸۹۷۵۳۶۴

۴۲۱۳۱۳۶۵

۴۲۱۳۱۳۷۳

نمابر ۸۸۹۷۶۰۱۹

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری
معاون مدیرکل
معاون مدیرکل
۴۲۱۳۱۳۲۵ریاست اداره پیگیری و پاسخگویی به شکایات
۴۲۱۳۱۳۲۶ریاست اداره نظارت و بازرسی
۴۲۱۳۱۳۲۹ریاست اداره ارزشیابی و بررسی صلاحیت کارکنان اداری
 ریاست اداره مطالعه و تحلیل اطلاعات کارکنان اداری
۴۲۱۳۱۳۰۶ریاست اداره ارزیابی اطلاعات کارکنان اداری
نمابر ۸۸۹۸۱۳۹۴مدیریت و دبیر هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری
۴۲۱۳۱۳۰۶ریاست اداره بررسی آرا و تبادل لوایح
۴۲۱۳۱۲۱۱ریاست اداره هماهنگی و نظارت
۸۸۹۷۵۲۴۷

 

۸۸۹۷۵۲۹۸

۴۲۱۳۱۴۶۲

ریاست امور اداری و استخدامی قضات
۴۲۱۳۱۴۶۳ 

 

۸۸۹۷۳۹۲۶

 

۴۲۱۳۱۴۰۱

مدیریت کارآموزان قضایی و استخدام
۴۲۱۳۱۴۰۵ریاست اداره کارآموزان قضایی
۴۲۱۳۱۴۰۹ریاست اداره استخدام قضات
۴۲۱۳۱۴۲۹مدیریت انتصابات، حقوق و مزایا
۸۸۹۷۳۸۳۶

 

۴۲۱۳۱۴۲۸

ریاست اداره انتصابات و ماموریتها
۴۲۱۳۱۴۲۴ریاست اداره ترفیعات، حقوق و مزایا
۸۸۹۷۴۲۱۹

 

۴۲۱۳۱۴۲۰

مدیریت بازنشستگی، اسناد و بایگانی
۸۸۹۷۲۱۷۲

 

۴۲۱۳۱۴۱۴

ریاست اداره بازنشستگی و امور موظفین
۴۲۱۳۱۴۱۷ریاست اداره بایگانی و اسناد
۸۸۹۷۰۹۴۸

 

۴۲۱۳۱۹۱۳

نمابر ۸۸۹۷۰۶۸۹

دبیر کمیسیون نقل و انتقال قضات
نمابر ۸۸۸۹۴۱۳۰نماینده حفاظت اطلاعات معاونت
۸۸۴۴۲۱۰۸نماینده حفاظت اطلاعات کارآموزان قضایی تهران
  
۰۲۵۳۷۷۶۵۲۳۲نماینده حفاظت اطلاعات کارآموزان قضایی قم
۶۶۷۰۴۴۲۲

 

۶۶۷۴۳۲۲۱

نمابر ۶۶۷۲۶۱۰۰

ریاست دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
۶۶۷۲۸۶۱۰مشاورین ریاست
۶۶۷۰۶۵۱۵

 

۶۶۷۳۹۳۲۸

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
۶۶۷۶۲۵۷۳

 

نمابر ۶۶۷۶۲۵۷۱

معاون پژوهشی و فناوری
۶۶۷۲۹۸۸۱معاون دانشجویی
۶۶۷۲۶۳۶۰

 

۶۶۷۲۶۴۴۸

نمابر ۶۶۷۰۵۹۳۰

معاون پشتیبانی و توسعه
۶۶۷۶۲۵۷۲معاون فرهنگی
۶۶۷۰۷۹۱۷امور اداری
۶۶۷۶۲۵۷۰

 

۶۶۷۶۲۵۷۴

مدیریت هسته گزینش
۶۶۷۰۵۳۵۳حراست
۶۶۷۳۸۲۷۱

 

نمابر ۶۶۷۳۸۲۸۱

دبیرخانه
۶۶۷۰۰۷۹۶فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی (علمی، پژوهشی)
  

 

 دو فصلنامه رویه قضایی (حقوق خصوصی، کیفری و عمومی)
نمابر ۶۶۷۲۹۸۰۶روابط عمومی
۶۶۷۰۷۰۲۱

 

۶۶۷۰۷۰۲۴

۶۶۷۴۳۲۲۰

۶۶۷۲۶۵۹۰

۶۶۷۶۲۵۶۴

مخابرات
۸۸۸۰۵۱۹۷

 

۸۸۸۹۴۱۲۶

ریاست مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی (شهید قدوسی)
۸۸۸۰۵۱۹۴امور مالی مؤسسه
۸۸۱۹۹۵۲۸نماینده حفاظت اطلاعات مؤسسه
ساختمان مرکزی: تهران – بلوار کشاورز – خیابان حجاب – نبش کوچه یکم  کدپستی ۱۴۱۵۹۱۳۱۱۱
ساختمان شماره ۳: تهران – تقاطع خیابان حافظ و سمیه – شماره ۴۴۵
مدیریت آموزش کارآموزان قضایی تهران: خیابان مطهری – خیابان ترکمنستان –  کوچه احمدیان – بن بست آزادگان – شماره ۱۶ – کدپستی ۱۵۶۵۹۱۵۳۴۳
مدیریت آموزش کارآموزان قضایی قم: میدان۷۲ تن – به طرف جاده قدیم کاشان – بلوار بهاءالدینی 

میدان محلاتی- بلوار ۱۵ خرداد – نبش خیابان سعدی – کدپستی ۳۷۱۴۸۴۸

۳۶۴

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری: تهران – خیابان انقلاب – خیابان خارک – شماره ۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *