شرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم آن است که سند مکتوم اولاً در زمان صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد؛ ثانیاً به واسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد

مستندات:
ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۲۹۲۰۰۶۴۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱۰/۱۵

 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی حقوقی آقای ع. ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۵۲ مورخه ۹۴/۱/۳۱ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تجدیدنظرخوانده آقای س. م. بابت حق الزحمه مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهش تأمین اجتماعی که به موجب حکم شماره ۱۵۷۶ مورخه ۹۰/۱۱/۲۹ منصوب شده با انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست مورخه ۹۳/۷/۲۸ لغایت اجرای حکم صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و به استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد می باشد . زیرا تجدیدنظرخوانده آقای س. م. قبل از اینکه به موجب حکم شماره ۱۵۷۶ مورخ ه۹۰/۱/۲۹ به عنوان مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهش تأمین اجتماعی منصوب و حق الزحمه مشارالیه طی نامه مورخه ۹۰/۵/۱۹ از ناحیه ریاست اسبق صندوق تأمین اجتماعی تعیین گردد به موجب دو قراردادکاری یکی قرارداد شماره ۹۱۹۵۴ مورخه ۸۹/۹/۲۰ از تاریخ ۸۹/۷/۱ لغایت ۹۰/۶/۳۱ و دیگری قرارداد شماره ۲۱۰/۹۰/۵۷۳۱۸ از تاریخ ۹۰/۷/۱ لغایت ۹۱/۶/۳۱ در سازمان تأمین اجتماعی مأمور بودن که بنابه اظهارات متداعیین پرونده به موجب نامه شماره ۵۴۷۳۲ مورخه ۹۰/۱۱/۲۲ قرارداد اخیرالذکر فسخ وتسویه شده است که یکی از موضوعات قراردادی فیمابین پیگیری امور محوله از سوی مدیر عامل صندوق بوده است که به نظر انتصاب آقای س. م. به سمت مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهشی از ناحیه مدیر اسبق سازمان در راستای وظایف محوله در قرارداد ها بوده است و مشمول حق الزحمه جداگانه نمی باشد و چنانچه پس از فسخ قرارداد بنا به اظهارات تجدیدنظرخوانده تا تاریخ ۹۱/۲/۲۱ امر تصفیه شرکت بطول انجامیده پس از اثبات آن می تواند تقاضای مطالبه وجه آن مدت را بنماید . از این رو دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید . این رأی قطعی است .
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تقاضای اعاده دادرسی آقای س. م.بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۹۴۰۸۰۸ مورخ ۹۴/۷/۱۸ صادره از این دادگاه به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی نظر به اینکه سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مورد اشاره به سندی اطلاق می گردد که اولاً در زمان صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد ثانیاً بواسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد در صورتی که مستند تقاضای اعاده دادرسی خواهان سند عادی مورخ ۹۴/۹/۲۵ می باشد که پس از صدور دادنامه اعلامی ایجاد گردیده است لذا تقاضای خواهان قابل پذیرش نبوده و به استناد تبصره ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران